การพัฒนาอาชีพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาอาชีพ by Mind Map: การพัฒนาอาชีพ

1. กระบวนการ

2. อาชีพและพัฒนาการด้านอาชีพ

2.1. ขั้นค้นหา

2.2. ขั้นวางรากฐาน

2.3. ขั้นกลางของอาชีพ

2.4. ขั้นท้ายของอาชีพ

2.5. ขั้นถดถอย

3. ความชอบในอาชีพ

3.1. นิยมความจริง

3.2. ชอบค้นหา

3.3. สนใจศิลปะ

3.4. ชอบสังคม

3.5. ตื่นตัว

3.6. อนุรักษ์นิยม

4. การพัฒนาชีพ

4.1. การพัฒนา

4.2. ความเจริญก้าวหน้า

5. นาโยบายการพัฒนาอาชีพ

5.1. การพัฒนาอาชีพเป็นกจิกรรม

5.2. องค์การพยายามเสิรมสร้างและสนับสนุน

5.3. หัวหน้างานทุกคนมีหน้าทีให้การสนับสนุน

5.4. สมาชิกทุกคนในเเต่ละสายอาชีพมีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ

5.5. องค์การจะสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ

6. ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ

6.1. บุคลากร

6.2. ผู้บังคับบัญชา

6.3. หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

6.4. องค์การ

7. ระดับของการพัฒนาอาชีพ

7.1. การพัฒนาอาชีพโดยองค์การ

7.2. การพัฒนาอาชีพโดยบุคลากร

8. แบบจำลองสายอาชีพ

8.1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

8.2. กลุ่มงานหลัก

8.3. แนวคิดทางเดินสายอาชีพ

8.4. ตัวบ่งชี้ค่างานแล้วทักษะทางการจัดการ

8.5. แนวทางเลือกในการพัฒนา

9. ขั้นตอนการสร้างและการปฏิบัติตามแผน

9.1. บุคลากรที่ร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ

9.2. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ

9.3. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นภายในหน่วยธุรกิจ

10. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาอาชีพ

10.1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากประสบการฌ์

10.2. สนับนบุคลากรที่มีความสามารกศักยภาพและความตั้งใจ

10.3. จัดทัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับงาน

10.4. สร้างขวัญและกำลังใจ

10.5. เตียมรับการเปลี่ยนแปลง