การดูแลภาวะสุขภาพ พ่อฮักแม่ฮัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การดูแลภาวะสุขภาพ พ่อฮักแม่ฮัก by Mind Map: การดูแลภาวะสุขภาพ พ่อฮักแม่ฮัก

1. ข้อมูลพ่อฮักแม่ฮัก

1.1. ข้อมูลทั่วไป

1.1.1. ชื่อ นางอนงค์ คูณทัพ (แม่ฮัก) อายุ 44 ปี

1.1.2. อาชีพ ค้าขาย และรับจ้าง

1.1.3. รูปร่าง BMI สูงกว่ามาตรฐาน(อ้วนมาก)

1.1.4. โรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน

1.2. แบบประเมินสุขภาพ 11 แบบแผนกอร์ดอน

1.2.1. แบบแผนที่ 1 : ผู้รับบริการรับรู้ว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

1.2.2. แบบแผนที่ 2 : ผู้รับบริการมภาวะอ้วนเนื่องจากโภชนาการเกิน

1.2.3. แบบแผนที่ 3 : การขับถ่ายปกติ

1.2.4. แบบแผนที่ 4 : สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้

1.2.5. แบบแผนที่ 5 : นอนหลับพักผ่อนเพียงพอนอนประมาณวันละ 6 - 7 ชั่วโมง

1.2.6. แบบแผนที่ 6 : สติปัญญาและการรับรู้ดี

1.2.7. แบบแผนที่ 7 : การรู้จักตนเองและอัตมโนทัศน์ปกติ

1.2.8. แบบแผนที่ 8 : มีปฏสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

1.2.9. แบบแผนที่ 9 : ผู้รับบริการแสดงออกทางเพศอย่างเหมาะสม

1.2.10. แบบแผนที่ 10 : ผู้ัรับบริการสามารถเผชิญปัญหากับความเครียดได้ดี

1.2.11. แบบแผนที่ 11: ผู้รับบริการมีความเชื่อและนับถือศาสนาพุทธ

1.3. ข้อมูลการตรวจสุขภาพ

1.3.1. ปัญหาสุขาพที่พบ : -

2. วิเคราะห์สุขภาพของพ่อฮักแม่ฮัก

2.1. มีโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิต และโรคเบาหวาน

3. นวัตรกรรม

3.1. ชื่อนวัตกรรม : นิตยสารสำหรับแม่ป่อง

3.2. เหตุผลที่เลือกนวัตรกรรม

3.2.1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้โรคเบหวาน และความดัน

4. ภาวะของโรค

4.1. สาเหตุ

4.1.1. อาชีพการทำงาน : ค้าขาย และรับจ้าง

4.1.2. กิจวัตรประจำวัน : งานบ้าน

4.1.3. อยู่ในช่วงผู้ใหญ่ตอนกลาง ซึ่งมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเริ่มเสื่อมถอย

4.2. การรักษา

4.2.1. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม

4.2.2. การออกกกำลังกาย

4.2.3. การปฏิบัติตัวที่ดี

5. วางแผนการดูแลสุขภาพ

5.1. ส่งเสริมความรู้เรื่องโรค

5.2. เพื่อการป้องกันโรคแทรกซ้อน

5.3. ป้องกันความพิการจากโรค