OXI-KHÔNG KHÍ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OXI-KHÔNG KHÍ by Mind Map: OXI-KHÔNG KHÍ

1. Tính chất hóa học của oxi

1.1. tác dụng với kim loại:kim loại +oxi ->oxit bazo

1.2. tác dụng với phi kim:phi kim +oxi ->oxit axit

1.2.1. thí nghiệm:đốt lưu huỳnh trong không khí và lọ oxi

1.2.2. hiện tượng:

1.2.2.1. sự cháy trong không khí :ngọn lửa xanh mờ , nhỏ

1.2.2.2. sự cháy trong lọ oxi : ngọn lửa xanh hơn , to hơn

1.3. tác dụng với hợp chất

2. Ứng dụng của oxi

2.1. sự hô hấp

2.1.1. sự sống của người,động vật

2.1.2. bệnh nhân khó thở

2.1.3. thợ lặn,phi công,...

2.2. sự đốt nhiên liệu

2.2.1. công nghiệp

2.2.2. đời sống

3. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

3.1. cách thu khí oxi

3.1.1. đẩy không khí

3.1.2. đẩy nước

3.2. khí oxi là chất khí sinh ra trong ớng nghiệm làm que đóm bùng cháy thành ngọn lửa

3.3. nguyên liệu:những hợp chất giàu oxi và dễ phân hủy ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3

4. Thành phần không khí

4.1. không khí là hỗn hợp nhiều chất khí.

4.1.1. 78% nitơ

4.1.2. 21% oxi

4.1.3. 1% các khí khác (khí cacbonic, hơi nước, khí hiếm,…)

5. Oxit (ĐN, phân loại, gọi tên)

5.1. ĐN:Là hợp chất của oxi và một nguyên tố hóa học khác.

5.2. Phân loại oxit

5.2.1. oxit axit

5.2.1.1. Oxit axit thông thường là oxit của phi kim, tuy nhiên một số oxit kim loại có hóa trị cao là oxit axit.

5.2.1.2. Oxit axit là những oxit khi tác dụng với nước tạo ra axit, hoặc khi tác dụng với dung dịch kiềm tạo thành muối.

5.2.2. oxit bazo

5.2.2.1. Oxit bazơ là những hợp chất hóa học gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại kết hợp với một hay nhiều nguyên tử oxi.

5.2.3. oxit trung tính,oxit lưỡng tính

5.3. cách gọi tên

5.3.1. Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ‘‘Oxit’’

5.3.1.1. Tiền tố nguyên tử: 1: mono (không cần đọc đối với các hợp chất thông thường); 2: đi 3: tri 4: tetra 5: penta 6: hexa 7: hepta 8: octa 9: nona 10: deca

5.3.2. Tên oxit bazơ: Tên kim loại (+ hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị, hóa trị được ghi bằng chữ số Latinh) +’’Oxit’’