Chương II : Mặt nón-Mặt trụ-Mặt cầu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương II : Mặt nón-Mặt trụ-Mặt cầu by Mind Map: Chương II : Mặt nón-Mặt trụ-Mặt cầu

1. Hình Nón

1.1. Khái Niệm :Cho ABC vuông tại A xoay tam giác quanh trục AB ta được khối nón

1.2. Công thức

1.2.1. Vchóp=1/3.Sđáy.Hchóp

1.2.2. Vnón=1/3.π .R2.H

1.2.3. L2=H2+R2

1.2.4. Sxungquanh=π .R.l

1.2.5. S toàn phần=π R(L+R)

1.3. Kí Hiệu

1.3.1. H: Đường cao

1.3.2. r: Bán kính đường tròn đấy

1.3.3. l: Đường sinh

2. Hình Trụ

2.1. Khái Niệm: Cho HCN ABC xoay quanh trục AB ta được hình trụ

2.2. Công thức

2.2.1. V lăng trụ = Sđáy.H lăng trụ

2.2.2. Vtrụ=π .R2/H

2.2.3. L=H

2.2.4. Sxungquanh=(2π).R.(H)hoặc(l)

2.2.5. S toàn phần =2πR(L+R)

3. Hình Cầu

3.1. Khái Niệm: Tập hợp nhưng điểm M trong không gian cách điểm O cố định 1 khoảng cố định r gọi là mặt cầu tâm O bán kính R

3.2. Điểm và mặt cầu

3.2.1. M nằm trên mặt cầu =)) OM=r

3.2.2. M nằm ngoài mặt cầu =)) OM>r

3.2.3. M nằm trong mặt cầu =)) OM<r

3.3. Công thức

3.3.1. Vcầu = 4/3 π R2

3.3.2. S mặt cầu = 4π .R2

3.4. Kí Hiệu

3.4.1. C.D thuộc (S) =) CD là dây cung

3.4.2. A.B thuộc (S) . đt AB qua tâm =) AB là đường kính