ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨA VÀ CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨA VÀ CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN by Mind Map: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨA VÀ CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN

1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1.1. GĐ 1: Từ thời cổ đại đến cuối TK VIII

1.1.1. CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG

1.1.2. CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG

1.1.3. KTCT TƯ SẢN CỔ ĐIỂN ANH

1.2. GĐ 2: Từ sau TK VIII đến nay

1.2.1. LÝ THUYẾT KT CỦA C.MÁC

1.2.2. LÝ THUYẾT KT CỦA CÁC NHÀ KTCT TẦM THƯỜNG

1.3. KẾT LUẬN

1.3.1. LÀ DÒNG CHẢY LÝ THUYẾT KTCT

1.3.2. LÀ GIÁ TRỊ KH CỦA KTCT TƯ SẢN CỔ ĐIỂN ANH

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. ĐỐI TƯỢNG

2.2. PHƯƠNG PHÁP

2.2.1. PHƯƠNG PHÁP DUY VẬT BIỆN CHỨNG

2.2.2. PHƯƠNG PHÁP TRỪU TƯỢNG HÓA KHOA HỌC

2.2.3. PHƯƠNG PHÁP LOGIC KẾT HỢP VỚI LỊCH SỬ

3. CHỨC NĂNG CỦA KTCT MÁC-LÊNIN

3.1. NHẬN THỨC

3.2. TƯ TƯỞNG

3.3. THỰC TIỄN

3.4. PHƯƠNG PHÁP LUẬN