Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Củng cố by Mind Map: Củng cố

1. Bài toán quản lí

1.1. Tạo lập

1.2. Cập nhật

2. Các công việc thường gặp khi xử lí thông tin

2.1. Tạo lập

2.2. Cập nhật

2.3. Khai thác

3. Hệ CSDL

3.1. Khái niệm

3.2. Các mức thể hiện

3.3. Các yêu câu CB

3.4. Một số ứng dụng