การเลี้ยงสัตว์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเลี้ยงสัตว์ by Mind Map: การเลี้ยงสัตว์

1. ไก่เนื้อ

1.1. ไก่เนื้อสมบูรร์ควรมี

1.1.1. โรงรือน

1.1.2. อาหาร

2. ไก่ไข่

2.1. โรงเรือนการเลี้ยง

2.1.1. เเข็งแรง

2.1.2. ป้องกันแดด

3. สุกร

3.1. โรงเรือนการเลี้ยง

3.1.1. น้ำไม่ท่วม

3.1.2. กันลม

4. โคเนื้อ

4.1. โคพื้นเมือง

4.2. โคพันธุ์บราห์มัน

4.3. โคพันธุ์ชาร์ดรเลส์

5. โคนม

5.1. การเริ่มต้นการเลี้ยง

5.2. กรผสมพันธุ์

5.3. การดูแล

6. กุ้ง

6.1. ลำตัวยาว

7. ปัยจัยที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์

7.1. หลักการเบื้องต้นของการเลี้ยงสัตว์

7.2. สภาพแวดล้อม

8. สัตว์เศราฐกิจ

8.1. โค

8.2. กระบือ

8.3. สุกร