การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี by Mind Map: การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี

1. ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี

1.1. เกิด

1.1.1. วงจรการพาความร้อน

2. การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีแบบต่างๆ

2.1. เคลื่อนที่แยกออกจากกัน

2.1.1. เกิด

2.1.1.1. เทือกสันเขาใต้สมุทร

2.2. เคลื่อนที่เข้าหากัน

2.2.1. มหาสมุทร+มหาสมุทร

2.2.1.1. เกิด

2.2.1.1.1. เขตมุดตัว

2.2.2. มหาสมุทร+ทวีป

2.2.2.1. เกิด

2.2.2.1.1. แนวภูเขาไฟรูปโค้ง

2.2.3. ทวีป+ทวีป

2.2.3.1. เกิด

2.2.3.1.1. รอยคดโค้ง

2.2.3.1.2. เทือกเขาสูงใหญ่

2.3. เคลื่อนที่เฉือนกัน

2.3.1. เกิด

2.3.1.1. ชั้นหินคดโค้ง

2.3.1.2. รอยเลื่อนของแผ่นธรณี

3. นายธันวา ชนะสาร ม.4/13 เลขที่ 2

4. ทฤษฎีการแผ่ขยายของพื้นมหาสมุทร

4.1. เกิด

4.1.1. เทือกเขาใต้สมุทร

4.1.2. หุบเขาทรุด

5. ทฤษฎีทวีปเลื่อน

5.1. อัลเฟรด เวเกเนอร์

5.2. แผ่นดินใหญ่

5.2.1. พันเจีย

5.2.1.1. เหนือ

5.2.1.1.1. ลอเรเซีย

5.2.1.2. ใต้

5.2.1.2.1. กอนด์วานา

5.3. พื้นที่ล้อมรอบพันเจีย

5.3.1. พันทาลัสซา