ปฏิบัติการที่6 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่6 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการที่6 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี

1. ความหมาย

1.1. ปฏิกิริยาที่มีการให้และรับอิเล็กตรอน โดยสารตัวหนึ่งจะเป็นตัวให้และอีกตัวหนึ่งเป็นตัวรับ

2. ปฏิกิริยาครึ่งเซลล์รีดักชัน

2.1. ค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์รีดักชัน

2.2. ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานครึ่งเซลล์

2.3. การดุลสมการรีดอกซ์แบบใช้ปิฏิกิริยาครึ่งเซลล์

3. ครึ่งเซลล์ไฟฟ้าออกซิเดชัน

3.1. ขั้วไฟฟ้าที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

3.2. ขั้วไฟฟ้าที่เกิดปฏิกิริยารีดักชัน

4. ปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ออกซิเดชัน

4.1. ค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ออกซิเดชัน

4.2. ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานครึ่งเซลล์

4.3. การดุลสมการรีดอกซ์แบบใช้ปิฏิกิริยาครึ่งเซลล์

5. การคำนวณค่าEศูนย์เซลล์

5.1. Eศูนย์เซลล์ = Eศูนย์เซลล์ของแคโทด - Eศูนย์เซลล์ของแอโนด

6. วัตถุประสงค์

6.1. เพื่อศึกษาถึงธรรมชาติของปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน

6.2. เพื่อสร้างประสบการณ์การหาแรงเคลื่อนไฟฟ้า

6.3. ใช้สมการของเนินสต์ ศึกษาเรื่องเซลล์ความเข้มข้น

7. สารเคมี

7.1. เลดไนเทรต เข้มข้น1M

7.2. ซิงค์ซัลเฟต เข้มข้น1M,เข้มข้น0.1M,เข้มข้น0.01M

7.3. คอปเปอร์ซัลเฟต เข้มข้น0.01M

7.4. โพแทสเซียมไนเทรต เข้มข้น1M

8. อุปกรณ์

8.1. หลอดทดลอง

8.2. กระดาษกรอง

8.3. โวลต์มิเตอร์กระแสตรง

8.4. แผ่นโลหะตะกั่ว,สังกะสี และทองแดง

8.5. ขวดแก้ว ขนาดเล็ก

8.6. กระดาษทราย