Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Metody badań pedagogicznych by Mind Map: Metody badań pedagogicznych
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Metody badań pedagogicznych

Formułowanie hipotez

Hipoteza - wszelkie twierdzenia tylko częściowo uzasadnione, domysł za pomocą którego tłumaczymy dane funkcje

Rodzaje hipotez

Proste - wprowadzane z uogólnienia prostych obserwacji.

Złożone - zakładające istnienie powiązań między zdarzeniami lub nawet skomplikowanych łańcuchów przyczyn i skutków.

Formułowanie problemów badawczych

Problem badawczy -pytanie o naturę badanego zjawiska, o istotę związków między zdarzeniami lub istotami i cechami procesów, zjawisk.

Rodzaje problemów badawczych

- teoretyczne i praktyczne

- ogólne i szczegółowe

- podstawowe i cząstkowe