การทดลองเรื่อง สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การทดลองเรื่อง สมดุลเคมี by Mind Map: การทดลองเรื่อง สมดุลเคมี

1. อุปกรณ์

1.1. หลอดทดลอง

1.2. ขวดรูปชมพู่

1.3. บีกเกอร์

1.4. กระบอกตวง

1.5. เทอร์โมมิเตอร์

1.6. กระดาษกรอง

2. สารเคมี

2.1. CoCl2.6H2O

2.2. Co(NO3)2.6H2O

2.3. 0.4 M CoCl2

2.4. 0.4 M Co(NO3)2

2.5. 0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล

2.6. เอธานอล

2.7. อะซิโทน

2.8. กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น

3. วิธีการทดลอง

3.1. ตอนที่ 1 สถานะสมดุล

3.1.1. บันทึกสีของ CoCl2.6H2O และ Co(NO3)2.6H2O ที่อยู่ในรูปของแข็ง

3.1.2. นำหลอดทดลอง 2 หลอดหลอดหนึ่งใส่ CoCl2.6H2O 2-3 ผลึก อีกหลอดใส่ Co(NO3)2.6H2O 2-3 ผลึก เติมน้ำกลั่นหลอดละ 1 cm3 เขย่าให้ละลาย บันทึกสี

3.1.3. ทำการทดลองเช่นเดียวกับ ข้อ 2 แต่ใช้เอทานอล และอะซิโทนเป็นตัวทำละลายแทนน้ำ บันทีกสี

3.2. ตอนที่ 2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

3.2.1. นำ 0.4 M Co(NO3)2 ในน้ำมา 2.5 cm3 ใส่ในขวดรูปชมพู่ เติม HCI ลงไปครั้งละ 20 หยด เขย่าให้เข้ากัน บันทึกผล

3.2.2. นำสารละลายจากข้อ 1 มาเติมน้ำกลั่นครั้งละ 2 cm3 3 ครั้ง บันทึกผล

3.2.3. ทำเช่นเดียวกับข้อ 1 และข้อ 2 โดยใช้ 0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล แทน

3.3. ตอนที่ 3 ผลของอุณหภูมิต่อสภาวะสมดุล

3.3.1. นำ0.4 M CoCl2 มา 2.5 cm3 ใส่ขวดรูปชมพู่ เติมกรด HCI ลง 30 หยด เขย่าเข้ากัน สารละลายจะมีสีม่วง

3.3.2. แบ่งสารละลายสีม่วงใส่หลอดทดลอง 3 หลอด เท่าๆกัน

3.3.2.1. หลอดที่ 1 นำไปแช่น้ำแข็ง

3.3.2.2. หลอดที่ 2 นำไปแช่น้ำร้อน

3.3.2.3. หลอดที่ 3 ไว้ที่อุณหภูมิห้อง