ปฎิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฎิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี by Mind Map: ปฎิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี

1. 2. แบ่งสารละลายสีม่วงใส่ในหลอดทดลอง 3 หลอด หลอดละเท่าๆกัน

2. หลอดที่ 1 นำไปแช่ในน้ำแข็ง

3. หลอดที่ 2 นำไปแช่ในน้ำร้อน อุณหภูมิประมาณ 80-90 °C

4. หลอดที่ 3 วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง

5. บันทึกผลที่เปลี่ยนแปลงอธิบายผลการทดลอง

6. 4. เปรียบเทียบปริมาณของคลอไรด์ที่ต้องใช้ในการทำให้สารละลายเกิดสีน้ำเงินในสารละลายที่มีแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายกับสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย

7. 3. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 และข้อ 2 โดยใช้ 0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล 2.5 cm³ แทน แต่ เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลงไปครั้งละ 0.1 cm³ หรือ 2 หยด บันทึกผลการทดลองในช่อง (ข) ในตารางที่ 2.1 และนำมาเติมน้ำกลั่นครั้งละ 0.1 cm³ หรือ 2 หยด บันทึกผลลงในช่อง (ข) ของตารางที่ 2.2

8. 1. นำสารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในน้ำมา 2.5 cm³ ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 150 cm³ เติมกรดไฮโดรคลอริก เข้มข้น(ทำในตู้ดูดควัน) ลงไปครั้งละ 20 หยด (1 cm³) (ระวังอย่าให้กรดสัมผัสผิวหนัง) เขย่าให้เข้ากันทุกครั้งที่เติมกรดลงไป บันทึกสีของสารละลายหลังจากเติมกรดแต่ละครั้งลงในช่อง (ก) ของตารางที่ 2.1 ของใบรายงานผล และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น เก็บสารละลายที่ได้เพื่อนำไปใช้ทดลองต่อไปในข้อที่ 2

9. 2. นำสารละลายจากข้อ 1 มาเติมน้ำกลั่นครั้งละ 2 cm³ 3 ครั้ง บันทึกสีของสารละลายหลังจากเติมน้ำกลั่นแต่ละครั้งในช่อง (ก) ของตารางที่ 2.2 ของใบรายงานผล และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น

10. ตอนที่ 3 ผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล

10.1. 1. นำสารละลาย 0.4 M CoCl2 มา 2.5 cm³ ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 150 cm³ เติมกรด HCl เข้มข้นลงไป 30 หยด (1.5 cm³) เขย่าให้เข้ากัน สารละลายที่ได้จะมีสีม่วง (ถ้าสารละลายไม่เป็นสีม่วงให้ปรับสีของสารละลายโดยการเติมน้ำกลั่นหรือกรด HCl เข้มข้นลงไปทีละหยด)

11. ตอนที่ 2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

12. ตอนที่ 1 สถานะสมดุล

13. 3.ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 2 แต่ใช้เอธานอล (ethanol) และอะซิโทน (acetone) เป็นตัวทำละลายแทนน้ำ บันทึกสีของสารละลาย อธิบายผลการทดลองโดยใช้หลักของสมดุลเคมี

14. 2.นำหลอดทดลองมา 2 หลอด หลอดหนึ่งใส่ CoCl2.6H2O 2-3 ผลึก อีกหลอดหนึ่งใส่ Co(NO3)2.6H2O 2-3 ผลึก เติมน้ำกลั่นหลอดละ 1 cm³ เขย่าให้ละลายบันทึกสีของสารละลาย(พยายามให้ผลึกในทั้ง 2 หลอดมีปริมาณใกล้เคียงกัน)

15. 1.บันทึกสีของ CoCl2.6H2O และ Co(NO3).H2O ที่อยู่ในรูปของแข็ง

16. อุปกรณ์และสารเคมี

16.1. 1.หลอดทดลองขนาด 10 และ 20 cm³

16.2. 2.ขวดรูปชมพู่ขนาด 150 cm³

16.3. 3.บีกเกอร์ขนาด 50 cm³

16.4. 4.กระบอกตวงขนาด 10 cm³

16.5. 5.เทอร์โมมิเตอร์

16.6. 6.กระดาษกรอง

16.7. 7.CoCl2.6H2O

16.8. 8.Co(NO3)2.6H2O

16.9. 9.สารละลาย 0.4 M CoCl2

16.10. 10.สารละลาย 0.4 M Co(No3)2

16.11. 11.สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล

16.12. 12.เอธานอล

16.13. 13.อะซิโทน

16.14. 14.กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (conc HCl)

17. วิธีการทดลอง

18. วัตถุประสงค์

18.1. 1. เพื่อศึกษาสถานะทั่วไปของสถานะสมดุล

18.2. 2.เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล