İNSANDA SİNİR SİSTEMİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
İNSANDA SİNİR SİSTEMİ by Mind Map: İNSANDA SİNİR SİSTEMİ

1. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ

1.1. BEYİN: Beyin Zarları; Sert Zar: En dışta bulunur. Beyni korur. Örümceksi Zar: Sert zar ile ince zar arasında bulunur. İnce Zar: En içte bulunur. Yapısında bolca kan damarı bulunur. Bu kan damarları beyni besler

1.1.1. ÖN BEYİN: *Beynin en büyük kısmıdır. *Diğer beyin bölümlerini üstten örter. *İki kısımdan oluşur.

1.1.1.1. UÇ BEYİN:* Önden arkaya doğru uzanan bir yarıkla sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreye ayrılmıştır. * Üstten nasırlı cisim, alttan beyin üçgeni ile sarılıdır. *Beyin yarım kürelerini enine ayıran derin bir yarık bulunur. Bu yarığa rolando yarığı denir. Uç beynin görevleri; *Zeka *Hafıza *Yazı yazma *İstemli hareketler *Duyu organlarından gelen bilgilerin değerlendirilmesi *Öğrenme *Karar verme NOT: Beyin yarım kürelerinin enine kesitinde dışta boz, içte ak madde vardır.

1.1.1.2. ARA BEYİN: *Beyin yarım küreleri arasında kalır. *3 kısımdan oluşur.

1.1.1.2.1. EPİTALAMUS: *Talamusun arkasında bulunur. *Vücudun uyku düzeninin ayarlanmasında etkili melatonin hormonu salgı- layan epifiz bezi içerir. *Salgı kontrolü *Duyu oluşumu *Kas ve sinir sistemi denetimi

1.1.1.2.2. HİPOTALAMUS: *İç organların ve dokuların kontrol merkezidir. *Homeostazinin sağlan- masında görevlidir. *Hipofiz bezinin çalışmasını denetler. *Vücut sıcaklığını düzenler. *Susama ve acıkma *Uykunun devam etmesi- ni sağlama *Korku, heyecan vs. *Üreme ve cinsel davra- nışların kontrolü *Kan basıncı, kalbin ritmi *Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını ayarlar.

1.1.1.2.3. TALAMUS: *Koku duyusu hariç duyu organlarından gelen bilgilerin toplanma ve dağılım merkezidir. *Uyanık durumdan uykuya geçişi sağlar.

1.1.2. ORTA BEYİN: *Ara beyin ile pons arasında bulunur. *Görme ve işitme merkezidir *Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi, köpeklerin kulaklarını dikmesi vs. *Kas tonusu ve vücut duruşu

1.1.3. ARKA BEYİN

1.1.3.1. BEYİNCİK: *Arka kafa çukurunun içinde omurilik soğanının üstünde bulunan iki yarım küreden meydana gelir. *Dışı boz, içi ak maddedir. *Hareket ve denge merkezidir. *Hayat ağacı da denir.

1.1.3.2. PONS: *Orta beyinle omurilik soğanı arasında bulunur. *Sadece memelilerde bulunur. *Beyinciğin yarım kürelerini birbiri- ne bağlar. *Omurilik soğanındaki solunum merkezi ile birlikte çalışır.

1.1.3.3. OMURİLİK SOĞANI: *Beyinciğin altında, omurilik ile pons arasında bulunur. *Dış kısmı ak, iç kısmı boz (bu yapısı ile omuriliğe benzer. *Omuriliğin başlangıç yeridir. *Beyinden çıkan sinirler burada çapraz yapar. *Solunum, sindirim, dolaşım gibi yaşam- sal olayları düzenler *Yutma *Hapşırma *Kusma *Hıçkırma *Öksürme *Esneme *Beyin yarım kürele- rinden çıkan motor nöronlar burada çapraz yapar.

1.2. OMURİLİK: *Omurga içerisinde beyinden aşağı doğru uzanan MSS bölümüdür. *Beyne giriş yapan sinirlerin çapraz yaptığı yerdir. *Dışı ak, içi boz maddedir. *Boz maddeden iki çift sinir çıkar. Dorsalde (arka-sırt) olanlar duyu nöron, ventralde (ön-karın) olanlar motor nöron *Duyu nöronlarında beyne giden sinirler omurilikte çapraz yapar. *Alışkanlıkları denetler. *Refleksleri yönetir.

2. ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ

2.1. DUYU BÖLÜMÜ

2.2. MOTOR BÖLÜMÜ

2.2.1. SOMATİK: *Bilinçli yapılan hareketleri kontrol eder. *Miyelinlidir.

2.2.2. OTONOM: *İstemsiz hareketleri kontrol eder. *Miyelinsiz *Beyin zarar görse bile otonom SS çalışıyorsa insan yaşamı devam eder.(Bitkisel hayat)

2.2.2.1. SEMPATİK: *Kalp atışını hızlandırır. *Kılları dikleştirir. *Kan damarlarını daraltır. *Terlemeyi arttırır. *Göz bebekleri büyür. *Sindirim sistemini yavaşlatır.

2.2.2.2. PARASEMPATİK: *10. beyin siniri olan vagus parasempatiktir. Asetilkolin salgılayan vagus kalp atışını yavaş- latır. *Sindirim sistemini hızlandırır.