Mô liên kết

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mô liên kết by Mind Map: Mô liên kết

1. Phân loại

1.1. Mô liên kết chính thức

1.1.1. Chất căn bản

1.1.2. Sợi liên kết

1.1.3. Tế bào liên kết

1.2. Mô sụn-Chất căn bản nhiễm Cartilagein

1.3. Mô xương-Chất căn bản nhiễm ossein và muối Ca