Cần tạo thói quen tốt trong đời sống xã hội

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cần tạo thói quen tốt trong đời sống xã hội by Mind Map: Cần tạo thói quen tốt trong đời sống xã hội

1. Vấn đề nghị luận là vấn đề bức xúc của xã hội

2. Vai trò của các thói quen trong đời sống

2.1. Nhan đề

2.2. Các câu trong đoạn cuối

3. Lí lẽ, dẫn chứng

3.1. Biểu hiện của thói quen tốt và thói quen xấu

3.2. Tác hại của thói quen xấu

4. Bố cục

4.1. Mở bài: giới thiệu về các thói quen

4.2. Thân bài: tác hại của thói quen xấu với cộng đồng

4.3. Kết bài: kêu gọi phát huy thói quen tốt và xoá bỏ thói quen xấu