บทเรียนในการทำงานเป็นทีม

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทเรียนในการทำงานเป็นทีม by Mind Map: บทเรียนในการทำงานเป็นทีม

1. สิ่งที่ควรทำ

1.1. สร้างความสัมพันธ์

1.1.1. ปรับใจ

1.1.2. ปรับแนวคิด

1.1.3. ประนีประนอม

1.1.4. ใช้หลักประชาธิปไตย

1.2. รักษาน้ำใจ

1.3. แบ่งงานตามความสามารถ

1.4. กล้าแสดงความคิดเห็น

1.5. ตรวจสอบการทำงานร่วมกัน

1.5.1. รับรู้ข้อมูลให้ได้เท่ากัน

1.5.2. แบ่งปันข้อมูล

1.5.3. เติมเต็มในสิ่งที่ขาด

2. สิ่งที่ไม่ควรทำ

2.1. ยึดถือความคืดของตัวเองเป็นใหญ่

2.2. แตกแยกกันเอง

2.3. ความเห็นแก่ตัว

2.4. เกี่ยงงาน

2.5. ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว

3. สิ่งที่ควรมี

3.1. มีความรับผิดชอบ

3.1.1. รู้หน้าที่

3.1.2. มุ่งมั่น

3.1.3. ตั้งใจทำงาน

3.2. มีส่วนร่วม

3.2.1. ช่วยกันคิด

3.2.2. ช่วยกันวางแผน

3.2.3. ช่วยกันทำ

3.3. มีความรัก

3.4. ใจกว้าง

3.5. ความสามัคคี

3.5.1. เสียสละ

3.5.2. อดทน

3.5.3. มีน้ำใจ

3.5.4. เข้าใจกัน

3.6. ความเกรงใจ

3.7. มิตรภาพ

3.8. ดูแลกันและกัน

3.8.1. สนิทสนมกัน

3.8.2. เห็นใจ

3.8.3. เอื้ออาทร

3.8.4. ห่วงใย