อัตราส่วนตรีโกณมิติ

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อัตราส่วนตรีโกณมิติ by Mind Map: อัตราส่วนตรีโกณมิติ

1. ประวัติของตรีโกณมิติ

1.1. ฮิปปาร์ชัส

1.2. โตเลมี

1.3. เมเนเลาส์

2. ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

2.1. ความเป็นมา

2.2. อัตราส่วนตรีโกณมิติ

2.3. ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

3. เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

3.1. เกี่ยวกับตรีโกณมิติ

3.2. ตรีโกณมิติวันนี้

3.3. วิธีการจำฟังก์ชันตรีโกณมิติแบบต่างๆ

4. ตรีโกณมิติ

4.1. การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ Sin Cos Tan

4.2. พิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

4.3. ตรีโกณมิติ40 เอกลักษณ์ตรีโกณ

4.4. หาค่าตรีโกณมิติของมุมแบบองศา

4.5. ตารางค่ามุมตรีโกณมิติ

5. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

5.1. เอกลักษณ์

5.2. นิยามด้วยอนุกรม

5.3. นิยามด้วยวงกลมหนึ่งหน่วย

5.4. นิยามจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

6. แบบทดสอบตรีโกณมิติ ม.3

6.1. อัตราส่วนตรีโกณมิติ

6.2. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ