ภาวะโลกร้อน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาวะโลกร้อน by Mind Map: ภาวะโลกร้อน

1. ผลกระทบ

1.1. เกิดปรากฏการณ์ เอลณีโญ และ ลานีญา

1.2. เกิดภาวะเรือนกระจก

1.3. อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น

1.4. ระบบนิเวศเสียหาย

1.5. น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย

1.6. แผ่นดินไหว

1.7. น้ำท่วม

1.8. สัตว์ป่่าล้มตาย

1.9. เกิดโรคระบาด

2. วิธีแก้ไข/วิธีป้องกัน

2.1. วิธีลดในชีวิตประจำวัน

2.1.1. ลดการใช้สเปรย์และสารเคมี

2.1.2. ใช้กระดาษรีไซเคิล

2.1.3. ใช้จักรยานแทนรถยนต์

2.1.4. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

2.1.5. ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

2.1.6. ร่วมกันปลูกต้นไม้

2.1.7. การใช้โซลาเซล

2.1.8. เปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดเครื่องปรับอากาศ

2.2. การรณรงค์ของรัฐบาล

2.2.1. ออกกฎหมายควบคุมมลพิษ

2.2.2. มีการรณรงค์และจัดกิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ

2.2.3. ใช้นโยบาย 3Rs = Reduce Reuse Recycle

2.2.4. ปฏิรูปภาษีสิ่งแวดล้อม

2.2.5. มีนโยบายทางการเมืองที่ชัดเจน

2.2.6. สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน