Sosiaalinen Osallisuus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sosiaalinen Osallisuus by Mind Map: Sosiaalinen Osallisuus

1. Ihminen kokee olevansa merkittävä osa kokonaisuutta

1.1. Yhteenkuuluvuudentunne

1.2. Mahdollisuus vaikuttaa

2. Moniulotteinen

2.1. Ilmenee monilla tasoilla

2.1.1. Yksilö

2.1.2. Perhe

2.1.3. Yhteisö

2.1.4. Globaali taso

3. Asiakasosallisuus

3.1. Asiakasosallisuutta määrittelevät sisällöltään eri termit

3.1.1. Asiakas

3.1.2. Potilas

3.1.3. Kuluttaja

3.1.4. Yksilö

3.1.5. Asianosainen

3.1.6. Kansalainen

3.2. Asiakasosallisuuden lainsäädännöllinen perusta

3.2.1. Kuntalaki, laki sosiaalihuollon asemasta ja oikeuksista, sosiaalihuoltolaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista.

3.2.2. Mahdollisuus osallistua plavelusuunnitelman laatimiseen

3.3. Osallistuminen/Osallisuus

3.3.1. Osallisuus edellyttää osallistumista päätöksen tekoon

3.4. Palvelujärjestelmän 4 osallisuusastetta

3.4.1. 1. Asiakaspalaute

3.4.2. 2.Asiakkuus/osallisuus palvelussa

3.4.3. 3. Asikas kehittää ja vaikuttaa palveluun

3.4.4. 4. Asiakas johtaa/määrittelee palvelun raamit

3.5. Asiakasosallisuuden kehittämisen jaottelu

3.5.1. Tiedollinenosallisuus

3.5.2. Suunnitteluosallisuus

3.5.3. Päätösosallisuus

3.5.4. Toimintaosallisuus

3.5.5. Arviointiosallisuus

4. Keino torjua köyhyyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta

4.1. Ohjata ihmisiä lähemmäksi palveluita

4.2. Osallisuus yhteiskuntaan

5. Esineellistetään sosiaaliturvaan, sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen tai työmarkkinoille pääsyyn

6. Matalan kynnyksen palvelut

6.1. Saavutetaan asiakkaita normaalin palvelujärjestelmän ulkopuolelta

6.1.1. Asiakkaan arvostus/ilmiöiden ymmärrys

6.1.2. Osallistumisen kynnyksen pienentäminen

6.2. Etsivä työ, ikääntyneiden päivätoiminta, kotouttamispalvelut, varhainen puuttuminen, vertaistoiminnat jne.

6.3. Järjestetään kohderyhmittäin

6.4. Kattavat pieniä asiakasryhmiä

6.4.1. Yhden luukun periaate

6.5. Mahdollisuus asioida anonyymisti, maksutta ja ilman lähetettä

7. Muuttuva dynaaminen prosessi