مدیر عامل

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
مدیر عامل by Mind Map: مدیر عامل

1. مددکاری

1.1. بوم گردی

1.2. روانشناسی

1.3. مددکاری

1.4. ورزشی

1.5. کارگاههای آموزشی

2. پشتیبانی

2.1. IT

2.2. پشتیبانی رویدادها

3. روابط عمومی و برندینگ

3.1. باشگاه همیاران

3.2. سایت و شبکه های مجازی

4. مالی و حقوقی

4.1. مالی

4.2. حقوقی

5. مطالعات

5.1. تحلیل سازمان

5.2. مطالعات خیریه ها