ปฏิบัติการที่8 การวิเคราะห์แอนไอออนบางชนิด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่8 การวิเคราะห์แอนไอออนบางชนิด by Mind Map: ปฏิบัติการที่8 การวิเคราะห์แอนไอออนบางชนิด

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อศึกษาปฏิกิริยาของแอนไอออนสามัญบางตัว

1.2. เพื่อศึกษาวิธีวิเคระห์แบ่งหมู่แอนไอออนด้วยสมบัติเฉพาะ

2. อุปกรณ์การทดลอง

2.1. หลอดทดลอง

2.2. แท่งแก้วกวน

2.3. น้ำกลั่น

2.4. อ่างน้ำเดือด

2.5. เครื่องเซนตริฟิวก์

2.6. กระดาษอินดิเคเตอร์

2.7. กระดาษลิตมัส

3. สารเคมีที่ใช้

3.1. โซเดียมซัลเฟต

3.2. ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต

3.3. โซเดียมคลอไรด์

3.4. โซเดียมโบรไมด์

3.5. โซเดียมไอโอไดด์

3.6. โซเดียมไนเทรต

3.7. โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต

3.8. แบเรียมคลอไรด์

3.9. ไอร์ออนทูซัลเฟต

3.10. แอมโมเนียมโมลิบเดต

3.11. ซิลเวอร์ซัลเฟต(ของแข็ง)

3.12. ซิลเวอร์ซัลเฟต

3.13. ซิลเวอร์ไนเทรต

3.14. โซเดียมเททราบอเรต

3.15. คาณ์บอนเททราคลอไรด์

3.16. เมทิลแอลกอฮอล์

3.17. กรดไฮโดรคลอริก

3.18. กรดไฮโดรคลอริก(เข้มข้น)

3.19. กรดซัลฟูริก

3.20. กรดซัลฟูริก(เข้มข้น)

3.21. กรดไนตริก

3.22. กรดไนตริก(เข้มข้น)

3.23. แอมโมเนีมไฮดรอกไซด์

4. วิธีทดลอง

4.1. ตอนที่1 ศึกษาปฏิกิริยาของแอนไอออน ก่อนทดสอบสารตัวอย่าง

4.1.1. ปฏิกิริยาของแอนไอออนกลุ่ม1(ซัลเฟตไอออน,ฟอสเฟตไอออน,บอเรตไอออน)

4.1.1.1. ซัลเฟตไออน

4.1.1.2. ฟอสเฟตไอออน

4.1.1.3. บอเรตไอออน

4.1.2. ปฏิกิริยาของแอนไอออนกลุ่ม2(คลอไรด์ไอออน,โบรไมด์ไอออน,ไอโอไดด์ไอออน)

4.1.2.1. คลอไรด์ไอออน

4.1.2.2. โบรไมด์ไอออน

4.1.2.3. ไอโอไดด์ไอออน

4.1.3. ปฏิกิริยาของแอนไอออนกลุ่ม3(ไนเทรตไอออน)

4.1.3.1. ไนเทรตไอออน

4.2. ตอนที่2 การวิเคราะห์หาแอนไอออนในสารตัวอย่าง

4.2.1. การทดสอบหมู่ซัลเฟต

4.2.2. การทดสอบหมู่แฮไลด์

4.2.3. การทดสอบหมู่ไนเทรต

4.2.4. การทดสอบเฉพาะสำหรับแอนไอออนแต่ละไอออน

4.2.4.1. ซัลเฟตไอออน

4.2.4.2. ฟอสเฟตไอออน

4.2.4.3. บอเรตไอออน

4.2.4.4. โบรไมด์ไอออนและไอโอไดด์ไอออน

4.2.4.5. คลอไรด์ไอออน

5. Keywords

5.1. Qualitative chemical analysis,Anions,Anion analysis,Reagents

6. แอนไอออน

6.1. หมายถึงไอออนที่มีประจุลบ มีทั้งที่เป็นอะตอมเดี่ยว เช่น แฮไลด์ไอออน หรืออะตอมกลุ่ม เช่น ไนเทรตไอออน ซัลเฟตไอออน