CADANGAN - CADANGAN PENDIDIKAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CADANGAN - CADANGAN PENDIDIKAN by Mind Map: CADANGAN - CADANGAN PENDIDIKAN

1. LAPORAN BARNES 1950

1.1. Dua jenis sistem sekolah hendaklah ditubuhkan.

1.2. Satu jenis sekolah menggunakan Bahasa Melavu sebagai bahasa pengantar.

1.3. Pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil akan disediakan jika terdapat 15 orang murid atau lebih yang ingin mempelajari bahasa ibunda mereka.

1.4. Bahasa Melayu wajib diajar di Sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris wajib diajar di Sekolah Melayu.

1.5. Sekolah dwibahasa diadakan dan bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu.

1.6. Sekolah-sekolah vernakular dalam bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil ditukarkan kepada Sekolah Kebangsaan. Sekolah-sekolah ini akan menggunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu.

2. LAPORAN FEN-WU 1951

2.1. Sekolah vernakular iaitu Sekolah Cina, Sekolah Tamil dan Sekolah Melayu dibenarkan beroperasi dan menggunakan tiga bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa kebangsaan juga diadakan.

2.2. Sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan (Sekolah Inggeris) dikekalkan.

2.3. Sekolah-sekolah vokasional terus dikembangkan untuk menampung keperluan tenaga pekerja mahir yang diperlukan untuk pembangunan negara Persekutuan Tanah Melayu / Malaysia.

3. ORDINAN PELAJARAN 1952

3.1. Sekolah Kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan. Sementara sekolah vernakular iaitu Sekolah Cina dan Sekolah Tamil tidak diterima sebagai sistem persekolahan kebangsaan.

3.2. Bahasa Cina dan Tamil cuma diajar sebagai bahasa ketiga.

4. PENYATA RAZAK 1956

4.1. Semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama.

4.2. Bahasa Melayu dijadikan bahasa Kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama.

4.3. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan sekolah menengah.

4.4. Bagi sekolah jenis kebangsaan , bahasa inggeris , cina dan tamil menjadi bahasa pengantar.

4.5. Sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar utama.

4.6. Penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum.

4.7. Guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah berkelayakan

4.8. Sistem pendidikan sekolah menengah adalah Sekolah Menengah Rendah (SMR) , Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pra Universiti.

4.9. Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan Jemaah Nazir Persektuan ditubuhkan.