Komen tot een groepsanalyse

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Komen tot een groepsanalyse by Mind Map: Komen tot een groepsanalyse

1. Strengths

1.1. Inzicht in de tussentijdse doelen. Wat doen we goed, hoe komt dat en wat kan er beter?

1.2. Leerkrachten krijgen inzichtelijk hoe zij presteren. Er wordt gekeken naar eigen resultaten en deze worden afgezet tegen andere groepen en er wordt naar eerdere leerjaren gekeken.

1.3. Planmatige aanpak, in het verlengde van groepsplannen

1.4. Er is een helder beeld op schoolniveau

1.5. Er wordt ingegaan op de onderwijsbehoeften van het kind en op de ontwikkelingsbehoeften van de leerkracht m.b.t. OGW.

2. Threats

2.1. Het is belangrijk om de analyse goed door te nemen en leerkrachten aan te spreken op hun professie. Sommige leerkrachten pakken dit persoonlijk op.

2.2. Je moet komen tot een geheel, anders zien de mensen door de bomen het bos niet meer.

3. Weaknesses

3.1. Het is een tijdrovende klus.

3.2. Er zijn geen looproutes waarin staat welke overzichten we moeten raadplegen. Daarmee is het bovenschools appels met peren vergelijken.

4. Opportunities

4.1. De juiste cyclus creeren waarbij de leerkracht eigenaar is van de analyse.

4.2. Komen tot afspraken voor de toekomst, komen tot doelen.

4.3. Komen tot afspraken op Xpect niveau, waar iedere school nog zijn eigen details aan kan toevoegen

4.4. Werken aan de kwaliteit van het primaire proces, omdat de leerkracht naar zijn leerkrachtgedrag kijkt.

5. Nieuw knooppunt