การจัดและดำเนินการสอนสุขศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดและดำเนินการสอนสุขศึกษา by Mind Map: การจัดและดำเนินการสอนสุขศึกษา

1. คุณสมบัติผู้สอน

1.1. รู้จักเนื้อหา

1.2. เชื่อมั่นในวิชา

1.3. รู้จักวิธีสอน

1.4. รู้จักเด็ก

2. หลักเบื้องต้น

2.1. นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2.2. คำนึงจุดมุ่งหมาย

2.3. มีส่วนร่วมในชั้นเรียน

2.4. บูรณาการ/ผสมผสาน

2.5. สนใจในปัญหาสุขภาพ

3. การมีส่วนร่วม

3.1. ปฏิบัติ

3.2. ถาม ตอบ

4. การสอน

4.1. แบบโดยตรง

4.2. แบบสัมพันธ์

4.3. แบบบูรณาการ

5. องค์ประกอบ

5.1. แรงจูงใจ

5.2. สิ่งแวดล้อม

5.3. ค่านิยม

5.4. เวลาที่เหมาะสม

5.5. ความพร้อม