การใช้กระบวนการพยาบาล ในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิตสังคม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้กระบวนการพยาบาล ในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิตสังคม by Mind Map: การใช้กระบวนการพยาบาล ในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิตสังคม

1. ผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เป็นมิตร

2. ผู้ที่มีพฤติกรรมรุนแรง

3. ผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว