Bàn giao công việc Content Marketing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bàn giao công việc Content Marketing by Mind Map: Bàn giao công việc Content Marketing

1. Training

1.1. Facebook Xanh Lơ

1.1.1. Nội dung bài post

1.1.2. Hình ảnh

1.1.3. Nguồn website lấy sản phẩm

1.2. Facebook Hoa Nhã

1.2.1. Nội dung bài post

1.2.2. Nguồn lấy hình ảnh

1.3. Westie Xanh Lơ

1.3.1. Thao tác sử dụng website

1.4. Website Hoa Nhã

1.4.1. Bài viết về Hoa

1.5. Email Marketing

1.5.1. Nội dung gửi email

1.5.2. Thao tác gửi email

1.6. Google Bussiness

1.6.1. quản lý 3 tài khoản - Hoa Nhã - Xanh Lơ - Xanh Logistics

1.7. Dịch bài viết bài

1.7.1. Gắn link nội bộ

1.8. Seeding tinh tế

1.9. Chụp hình sản phẩm

1.10. Kịch bản video

1.11. Lên concept các chương trình khuyến mãi, minigame

1.12. Viết bài SEO, keyword research

1.13. Fb ads, insight

1.13.1. Tạo đối tượng

1.13.2. Hình ảnh nội dung

1.14. Thao tác làm việc

2. Bàn giao tài khoản

2.1. Tài khoản seeding tinh tế

2.2. Pass máy tính

2.3. Tài khoản email marketing

2.4. Tài khoản website

2.5. Tài khoản Youtube

2.6. Các link docs file bài viết

2.7. Google Sheet report link

3. Bàn giao task