Phân biệt văn hoá, văn minh, văn hiến, văn vật.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phân biệt văn hoá, văn minh, văn hiến, văn vật. by Mind Map: Phân biệt văn hoá, văn minh, văn hiến, văn vật.

1. Nguồn gốc

1.1. Văn hoá

1.1.1. Xuất hiện từ khi có xã hội loài người, gắn với phương Đông nông nghiệp

1.2. Văn minh

1.2.1. Xuất hiện khi xã hội ở giai đoạn phát triển đến một thời điểm nhất định, gắn với phương Tây đô thị

1.3. -

1.4. Văn hiến

1.4.1. Là cốt lõi của dân tộc, xuất hiện từ khi có xã hội loài người, gắn liền với phương Đông nông nghiệp

1.5. Văn vật

1.5.1. Găn liền với phương Đông nông nghiệp

2. Phạm vi

2.1. Văn hoá, văn hiến, văn vật

2.1.1. Tính dân tộc

2.2. Văn minh

2.2.1. Tính quốc tế

3. Đặc điểm

3.1. Văn hoá

3.1.1. Có bề dày lịch sử

3.1.2. Mang bản sắc dân tộc

3.1.3. Hướng tới giá trị vĩnh hằng

3.2. Văn minh

3.2.1. Là một lát cắt độc đại thể hiện trình độ văn hoá nhất định của xã hội loài người

3.2.2. Mang tính quốc tế

3.2.3. Hướng tới sự hợp lý và thuận tiện

3.3. Văn hiến

3.3.1. Thể hiện truyền thống tốt đẹp, lâu đời của dân tộc

3.4. Văn vật

3.4.1. Thể hiện ở những nhân tài, nhân vật lịch sử, di tích, hiện vật cụ thể

4. Khái niệm

4.1. VĂN HOÁ là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử.

4.2. VĂN MINH là trình độ phát triển đạt đến một mức nhất định của xã hội loài người. Có nền văn hoá vật chất và tinh thần với những đặc trưng riêng.

4.3. Văn hiến: nghĩa là truyền thống văn hoá tốt đẹp lâu đời. Là các giá trị tinh thần

4.4. Văn vật ý nói truyền thống văn hoá biểu hiện ở nhiều nhân tài và di tích lịch sử. Là các giá trị vật chất