เสียงในภาษาไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เสียงในภาษาไทย by Mind Map: เสียงในภาษาไทย

1. เสียงพยัญชนะ

1.1. เสียงวรรณยุกต์

1.1.1. วรรณยุกต์ไทย มี ๔ รูป ๕ เสียง

1.1.1.1. เสียงสามัญ (ไม่มีรูป)

1.1.1.2. เสียงเอก

1.1.1.3. เสียงโท

1.1.1.4. เสียงตรี

1.1.1.5. เสียงจัตวา

1.2. เสียงพยัญชนะต้น

1.2.1. พยัญชนะต้นเดี่ยว

1.2.1.1. ก (เสียง กอ)

1.2.1.1.1. กาน้ำ

1.2.1.2. ข ฃ ค ฅ ฆ (เสียง คอ)

1.2.1.2.1. ขาโต๊ะ คุณค่า

1.2.1.3. ซ ศ ษ ส (เสียง ซอ)

1.2.1.3.1. เสื้อผ้า ฤาษี

1.2.2. พยัญชนะต้นควบ

1.2.2.1. มีเสียงพยัญชนะ ร ล ว ออกเสียงควบกับพยัญชนะตัวแรก

1.2.2.2. กร (เสียง กร)

1.2.2.2.1. ก้มกราบ

1.2.2.3. ขล คล (เสียง ครอ)

1.2.2.3.1. โง่เขลา ลำคลอง

1.3. เสียงพยัญชนะท้าย (เสียงตัวสะกด)

1.3.1. อยู่ท้ายพยางค์ มี ๘ เสียง

1.3.1.1. แม่กก

1.3.1.1.1. เลข

1.3.1.2. แม่กง

1.3.1.2.1. น้องนาง

1.3.1.3. แม่กด

1.3.1.3.1. ก้อนอิฐ

1.3.1.4. แม่กน

1.3.1.4.1. เดือนเพ็ญ

1.3.1.5. แม่กบ

1.3.1.5.1. อบอุ่น

1.3.1.6. แม่กม

1.3.1.6.1. ชื่นชม

1.3.1.7. แม่เกย

1.3.1.7.1. ค้าขาย

1.3.1.8. แม่เกอว

1.3.1.8.1. หญิงสาว

2. เสียงสระ

2.1. เสียงสระในภาษาไทยมีทั้งหมด ๒๑ เสียง

2.2. สระเสียงเดี่ยว

2.2.1. สระเสียงสั้น

2.2.2. สระเสียงยาว

2.3. สระเสียงประสม

2.3.1. อัว

2.3.2. เอือ

2.3.3. เอีย

2.3.4. อัวะ

2.3.5. เอือะ

2.3.6. เอียะ