สมการ

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมการ by Mind Map: สมการ

1. สมการกำลังสอง

1.1. คือสมการของพหุนามตัวแปรเดียวที่มีดีกรีเท่ากับ 2 รูปแบบทั่วไปของสมการกำลังสองคือ ax^2 + bx + c = 0

1.2. สูตรกำลังสอง x = \frac{-b \pm \sqrt {b^2-4ac}}{2a}

2. สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

2.1. สมการเชิงเส้นสองตัวแปร คือ สมการที่อยู่ในรูปทั่วไป คือ Ax + By + C = 0 เมื่อ A , B , C เป็นค่าคงที่ A, B ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน และ x , y เป็นตัวแปร

2.2. สมการในรูป y = ax + b เรียกว่า รูปมาตรฐานของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดย a เรียกว่าความชันของเส้นตรง ซึ่งค่าของ a และ b จะทำให้ทราบลักษณะกราฟ

3. สมการกำลังสาม

3.1. คือสมการของพหุนามตัวแปรเดียวที่มีดีกรีเท่ากับ 3 รูปแบบทั่วไปของสมการกำลังสามคือ ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \!

3.2. สูตรกำลังสาม เราจะสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามกำลังสามได้ดังนี้ ax^3 + bx^2 + cx + d = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) = 0 \!

4. สมการเชิงตัวแปรเดียว

4.1. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คือ สมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียว และเลขขี้กำลังของตัวแปรเป็น 1

4.2. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่าย ดังนี้ ax + b = 0 เมื่อ a, b เป็นค่าคงตัว และ a ไม่เท่ากับ 0 เช่น 2x+3 = 0 2a+1 = 0