ปฏิบัติการเรื่องสมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการเรื่องสมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการเรื่องสมดุลเคมี

1. 5.3.2นำไปไว้ในอุณหภูมิต่างๆกัน

2. 5.3.1นำ Co(NO3)2 4 M ในน้ำ ใส่ขวดชมพู่แล้วเติม HCl เข้มข้น

3. 5.1.1บันทึกสีของ CoCl2 6H2O และ Co(NO3)2 6H2O

4. 4.สารเคมี

4.1. 4.1CoCl2 6H2O

4.2. 4.2Co(NO3)2 6H2O

4.3. 4.3CoCl2 4 M

4.4. 4.4Co(NO3)2 4 M ในน้ำ

4.5. 4.5Co(NO3)2 4 M ในเอธานอล

4.6. 4.6เอธานอล

4.7. 4.7อะซีโทน

4.8. 4.8HCl เข้มข้น

5. 5.การทดลอง

5.1. 5.1.2นำสารทั้งสองเติมน้ำกลั่น

5.2. 5.1.3เปลี่ยนน้ำกลั่นมาใช้อธานอลและอะซีโทนแทน

5.3. 5.2.1นำ Co(NO3)2 4 M ในน้ำ ใส่ขวดชมพู่แล้วเติม HCl เข้มข้น

5.4. 5.2.2นำสารที่ได้มาใส่น้ำกลั่น

5.5. 5.2.3เปลี่ยนมาใช้ Co(NO3)2 4 M ในเอธานอล แทน Co(NO3)2 4 M ในน้ำ

6. 3.1หลอดทดลอง 10 และ 20 ลบ.ซม

7. 3.2ขวดชมพู่ 150 ลบ.ซม

8. 1.วัตถุประสงค์

8.1. 1.1ศึกษาลักษณะของสถานะสมดุล

8.2. 1.2ศึกษาผลความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

9. 2.หลักการ

9.1. 2.1ถ้ารบกวนสมดุลของระบบ ระบบจะปรับเข้าสู่สมดุลใหม่

9.2. 2.2ปฏิกิริยาที่สามารถย้อนกลับได้จะอยู่ในสภาวะสมดุล เมื่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า เท่ากับ อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ

10. 3.อุปกรณ์

10.1. 3.3บีกเกอร์ 50 ลบ.ซม

10.2. 3.4กระบอกตวง 10 ลบ.ซม

10.3. 3.5เทอร์โมมิเตอร์

10.4. 3.6กระดาษกรอง