สมดุลกรด-เบส pH และสารละลายบัฟเฟอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมดุลกรด-เบส pH และสารละลายบัฟเฟอร์ by Mind Map: สมดุลกรด-เบส pH และสารละลายบัฟเฟอร์

1. อุปกรณ์

1.1. หลอดทดลองขนาดเล็ก

1.2. หลอดทดลองขนาดใหญ่

1.3. บิวเรต

1.4. pH paper

1.5. pH meter

1.6. บีกเกอร์

1.7. ขวดรูปชมพู่

1.8. กระบอกตวง

2. วิธีทดลอง

2.1. ตอนที่ 1

2.1.1. แบ่งกรด HCl ในหลอดทดลอง วัดค่า pH ของสารละลายด้วย pH meter, pH paper

2.1.2. ทำการทดลองซ้ำแต่เปลี่ยนสารเป็น กรดอะซิติกและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์

2.2. ตอนที่ 2

2.2.1. แบ่งสารละลายเกลือในหลอดทดลอง และวัดค่า pH ของสารละลายด้วย pH meter, pH paper

2.3. ตอนที่ 3

2.3.1. นำกรดอ่อนมาละลายน้ำกลั่น แล้วแบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ 2 ขวดเท่าๆกัน

2.3.2. ไทเทรตขวดรูปชมพู่แรกด้วย NaOH ใช้ฟีนอล์ฟธาลีนเป็นอินดิเคเตอร์

2.3.3. ผสมสารในขวดรูปชมพู่ทั้ง 2 เข้าด้วยกัน

2.3.4. นำสารที่ผสม วัดค่า pH ของสารละลายด้วย pH meter, pH paper

2.4. ตอนที่ 4

2.4.1. ใส่สารละลายบัฟเฟอร์ลงในบีกเกอร์ 2 ใบ

2.4.2. ใบแรกเติม HCl แล้ววัดค่า pH

2.4.3. ใบที่สองเติม NaOH แล้ววัดค่า pH

3. สารเคมี

3.1. HCl 0.01 M , 0.1 M , 0.5 M , 1 M

3.2. NaOH 0.01 M , 0.1 M , 0.5 M , 1 M

3.3. กรดอะซิติก 0.01 M , 0.1 M , 1 M

3.4. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 0.01 M , 0.1 M , 1 M

3.5. NaCl 0.1 M

3.6. โซเดียมอะซิเทต 0.1 M

3.7. โซเดียมคาร์บอเนต 0.1 M

3.8. ฟีนอล์ฟธาลีน

3.9. น้ำกลั่น