สมดุลกรด-เบส pH และสารละลายบัฟเฟอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมดุลกรด-เบส pH และสารละลายบัฟเฟอร์ by Mind Map: สมดุลกรด-เบส pH และสารละลายบัฟเฟอร์

1. สารเคมี

1.1. HCl 0.01 M , 0.1 M , 0.5 M , 1 M

1.2. NaOH 0.01 M , 0.1 M , 0.5 M , 1 M

1.3. กรดอะซิติก 0.01 M , 0.1 M , 1 M

1.4. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 0.01 M , 0.1 M , 1 M

1.5. NaCl 0.1 M

1.6. โซเดียมอะซิเทต 0.1 M

1.7. โซเดียมคาร์บอเนต 0.1 M

1.8. ฟีนอล์ฟธาลีน

1.9. น้ำกลั่น

2. อุปกรณ์

2.1. หลอดทดลองขนาดเล็ก

2.2. หลอดทดลองขนาดใหญ่

2.3. บิวเรต

2.4. pH paper

2.5. pH meter

2.6. บีกเกอร์

2.7. ขวดรูปชมพู่

2.8. กระบอกตวง

3. วิธีทดลอง

3.1. ตอนที่ 1

3.1.1. แบ่งกรด HCl ในหลอดทดลอง วัดค่า pH ของสารละลายด้วย pH meter, pH paper

3.1.2. ทำการทดลองซ้ำแต่เปลี่ยนสารเป็น กรดอะซิติกและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์

3.2. ตอนที่ 2

3.2.1. แบ่งสารละลายเกลือในหลอดทดลอง และวัดค่า pH ของสารละลายด้วย pH meter, pH paper

3.3. ตอนที่ 3

3.3.1. นำกรดอ่อนมาละลายน้ำกลั่น แล้วแบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ 2 ขวดเท่าๆกัน

3.3.2. ไทเทรตขวดรูปชมพู่แรกด้วย NaOH ใช้ฟีนอล์ฟธาลีนเป็นอินดิเคเตอร์

3.3.3. ผสมสารในขวดรูปชมพู่ทั้ง 2 เข้าด้วยกัน

3.3.4. นำสารที่ผสม วัดค่า pH ของสารละลายด้วย pH meter, pH paper

3.4. ตอนที่ 4

3.4.1. ใส่สารละลายบัฟเฟอร์ลงในบีกเกอร์ 2 ใบ

3.4.2. ใบแรกเติม HCl แล้ววัดค่า pH

3.4.3. ใบที่สองเติม NaOH แล้ววัดค่า pH