คุณสมบัติของจำนวนนับ

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คุณสมบัติของจำนวนนับ by Mind Map: คุณสมบัติของจำนวนนับ

1. ตัวประกอบเฉพาะ

1.1. คือ ตัวประกอบของจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะ

2. จำนวนเฉพาะ

2.1. คือ จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัวเท่านั้น ได้แก่ 1 และตัวมันเอง

2.1.1. คือ จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัวเท่านั้น ได้แก่ 1 และตัวมันเอง

2.2. เช่น จำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 คือ 2 , 3 , 5 , 7

3. ตัวประกอบ

3.1. คือ จำนวนนับใดๆที่หารจำนวนนับนั้นลงตัว

3.2. เช่น ตัวประกอบของ 10 คือ 1 , 2 , 5 และ 10

4. การแยกตัวประกอบ

4.1. คือ ประโยคที่แสดงการเขียนจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ

4.2. เข่น ตัวประกอบของ 12 คือ 2 * 2 * 3

5. ตัวหารร่วมมาก

5.1. คือ จำนวนนับใดๆที่เป็นตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับนั้น เขียนย่อคือ ห.ร.ม.

5.2. เช่น ตัวประกอบร่ามมากสุดของ 16 และ 24 คือ 8

6. ตัวคูณร่วมน้อย

6.1. คือ จำนวนนับใดๆที่เป็นตัวประกอบร่วมที่มีค่าน้อยที่สุด ของจำนวนนับ เขียนย่อคือ ค.ร.น.

6.2. เช่น ตัวคูณร่วมน้อยของ 4 และ 6 คือ 12