ปฏิบัติการที่1 ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่1 ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการที่1 ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี

1. วัตถุประสงค์

1.1. 1.เพื่อหาค่าความร้อนของแคลอริมิเตอร์

1.2. 2.เพื่อหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดแก่กับเบสแก่

2. แคลอริมิเตอร์

2.1. เป็นการศึกาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความร้อน

2.1.1. 1.ปฏิกิริยาคายความร้อน

2.1.1.1. UและHจะเป็นค่า -

2.1.2. 2.ปฏิกิริยาดูดความร้อน

2.1.2.1. UและHจะเป็นค่า +

3. เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับความร้อนที่เปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาเรียกว่า "แคลอริมิเตอร์"

4. การวัดปริมารความร้อนของปฏิกิริยา

4.1. 1.กำหนดปริมาตรคงที่

4.1.1. ปริมารความร้อนที่วัดได้=U

4.1.1.1. U=พลังงานภายในของระบบที่เปลี่ยนแปลง

4.2. 2.กำหนดความดันคงที่

4.2.1. ปริมาณความร้อนที่วัดได้=H

4.2.1.1. H=ค่าเอนทาลปีของระบบที่เปลี่ยนแปลง

5. ค่าสมมูลของน้ำของแคลอริมิเตอร์

5.1. ปริมาณความร้อนที่ทำให้แคลอริมิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศา

6. ความร้อนที่น้ำเย็นได้รับมีค่าน้อยกว่าความร้อนที่น้ำร้อนคายออกมานั่นคือ ความร้อนส่วนที่หายไปถูกถ่ายเทให้กับแคลอริมิเตอร์

7. ค่าความร้อนขของแคลอริมิเตอร์

7.1. H1=T1xCxW1 H2=T2xCxW2

7.2. ปริมาณความร้อนที่แคลอริมิเตอรืได้รับ =H1-H2

7.3. ค่าความจุความร้อนของแคลอริมิเตอร์= (H1-H2)/T2

8. ปฏิกิริยาสะเทิน

8.1. เป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำ

8.1.1. เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน

8.2. มี 2 ขั้นตอน

8.2.1. 1.ปฏิกิริยาการแตกตัวของกรดและเบสในน้ำ;Hioniz

8.2.2. 2.ปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนไอออน และไฮดรอกไซด์ไอออน

8.2.2.1. H=-13.7 Kcal/mol

8.3. กรดแก่และเบสแก่แตกตัวเป็นไออนได้สมบูรณ์ทำให้ค่า H =0

9. การทดลอง

9.1. สารเคมี

9.1.1. 5M HCl

9.1.2. 5M NaOH

9.2. อุปกรณ์

9.2.1. เทอร์โมมิเตอร์ขนาด 100องศาเซลเซียล

9.2.2. แท่งกวนแบบวงแหวน

9.2.3. ถ้วยพลาสติกหุ้มโฟม

9.2.4. บีกเกอร์ขนาด 400และ 50ลบ.ซม.

9.2.5. ปิเปต ขนาด 1 ลบ.ซม.

10. วิธีการทดลอง

10.1. ตอนที่1 การหาค่าความร้อนจำเพาะของแคลอริมิเตอร์

10.2. ตอนที่2 หาค่าความร้อนจากปฏิกิริยาสะเทิน

10.3. ตอนที่3 การหาความเข้มข้นของกรดแก่