Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ปฏิบัติการที่1 ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการที่1 ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ปฏิบัติการที่1 ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อหาค่าความร้อนของแคลอริมิเตอร์

2.เพื่อหาค่าความร้อนของปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดแก่กับเบสแก่

แคลอริมิเตอร์

เป็นการศึกาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความร้อน

1.ปฏิกิริยาคายความร้อน, UและHจะเป็นค่า -

2.ปฏิกิริยาดูดความร้อน, UและHจะเป็นค่า +

เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับความร้อนที่เปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาเรียกว่า "แคลอริมิเตอร์"

การวัดปริมารความร้อนของปฏิกิริยา

1.กำหนดปริมาตรคงที่

ปริมารความร้อนที่วัดได้=U, U=พลังงานภายในของระบบที่เปลี่ยนแปลง

2.กำหนดความดันคงที่

ปริมาณความร้อนที่วัดได้=H, H=ค่าเอนทาลปีของระบบที่เปลี่ยนแปลง

ค่าสมมูลของน้ำของแคลอริมิเตอร์

ปริมาณความร้อนที่ทำให้แคลอริมิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศา

ความร้อนที่น้ำเย็นได้รับมีค่าน้อยกว่าความร้อนที่น้ำร้อนคายออกมานั่นคือ ความร้อนส่วนที่หายไปถูกถ่ายเทให้กับแคลอริมิเตอร์

ค่าความร้อนขของแคลอริมิเตอร์

H1=T1xCxW1 H2=T2xCxW2

H1 = ปริมาณความร้อนที่น้ำร้อนเสียไปให้น้ำเย็นและแคลอริมิเตอร์ H2 = ปริมาณความร้อนที่น้ำเย็นได้รับ T1 = ค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิผสมที่ได้จากกราฟและอุณหภูมิของน้ำร้อน T2 = ค่าความแตกต่างระหว่าอุณหภูมิผสมที่ได้จากกราฟและอุณหภูมิน้ำเย็น C = ความร้อนจำเพาะของน้ำ W1 = น้ำหนักของน้ำร้อน W2 = น้ำหนักของน้ำเย็น

ปริมาณความร้อนที่แคลอริมิเตอรืได้รับ =H1-H2

ค่าความจุความร้อนของแคลอริมิเตอร์= (H1-H2)/T2

ปฏิกิริยาสะเทิน

เป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำ

เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน

มี 2 ขั้นตอน

1.ปฏิกิริยาการแตกตัวของกรดและเบสในน้ำ;Hioniz

2.ปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนไอออน และไฮดรอกไซด์ไอออน, H=-13.7 Kcal/mol

กรดแก่และเบสแก่แตกตัวเป็นไออนได้สมบูรณ์ทำให้ค่า H =0

การทดลอง

สารเคมี

5M HCl

5M NaOH

อุปกรณ์

เทอร์โมมิเตอร์ขนาด 100องศาเซลเซียล

แท่งกวนแบบวงแหวน

ถ้วยพลาสติกหุ้มโฟม

บีกเกอร์ขนาด 400และ 50ลบ.ซม.

ปิเปต ขนาด 1 ลบ.ซม.

วิธีการทดลอง

ตอนที่1 การหาค่าความร้อนจำเพาะของแคลอริมิเตอร์

1.นำแคลอริมิเตอร์ ชั่งและบันทึกน้ำหนัก 2.ตวงน้ำเย็น25 ลบ.ซม. แล้วเทลงในแคลอริมิเตอร์ชั่งน้ำหนัก วัดอุณหภูมิ 3.ใช้เทอร์มโมมิเตอร์วัดอุณหภูมิที่ต้มไว้ให้ร้อนสุงกว่าในแคลอริมิเตอร์ 40 องศาเซลเซียส แล้วเทน้ำร้อน ลงในแคลอริมิเตอร์ประมาณ 25 ลบ.ซม. กวน และบันทึกผลการทดลองทุกๆ10 วินาที จนอุณหภูมิคงที่ 4.ชั่งแคลอริมิเตอรืรวมทั้งน้ำร้อนและคำนวณหาค่าความร้อนจำเพาะของแคลอริมิเตอร์ 5.ทำการทดลองซ้ำจนได้ผลที่ใกล้เคียงกัน

ตอนที่2 หาค่าความร้อนจากปฏิกิริยาสะเทิน

ไขสารละลาย 5MHCl จำนวน 24.0ลบ.ซม.ลงในแคลอริมิเตอร์ แล้วใช้ปิเปตดูดน้ำกลั่น 1.0ลบ.ซม. เติมลงในแคลอริมิเตอร์ บันทึกอุณหภูมิที่คงที่ ใช้กระบอกตวงขนาด25 ลบ.ซม. ตวง 5MNaOH 25 ลบ.ซม. เทสารลงในแคลอริมิเตอร์ ปิด กวน บันทึกอุณหภูมิ ชั่งแคลอริมิเตอร์เพื่อหาน้ำหนักสารละลายผสม และคำนวณหาค่าความร้อนจำเพาะของแคลอริมิเตอร์ ทำการทดลองซ้ำ และคำนวณหาความร้อนของปฏิกิริยาสะเทิน

ตอนที่3 การหาความเข้มข้นของกรดแก่

1.รับสารละลายตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่ 2.ทำการทดลองตามตอนที่2 แต่ใช้สารละลายตัวอย่างแทน 5MHCl ต้องแน่ใจว่ามีเบสมากเกินพอ นั่นคือกรดเป็นสารกำหนดปริมาณในปฏิกิริยาสะเทิน 3.คำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายกรดตัวอย่าง