การคูณจำนวนเต็ม

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การคูณจำนวนเต็ม by Mind Map: การคูณจำนวนเต็ม

1. การคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวก

1.1. การหาผลคูณของจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวก ให้ใช้สมบัติการสลับที่แล้วใช้วิธีการเดียวกับการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ

1.2. ตัวอย่างที่ 1 (-3) x (5) = 5 x (-3) = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = -15

1.3. ดังนั้น การคูณของจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวก ผลคูณจะเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองนั้น

2. การคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก

2.1. หาจำนวนนกทั้งหมดได้จากประโยคสัญลักษณ์ 3 x 3 = โดยที่ 3 x 3 หมายถึง 3 + 3 + 3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 9

2.2. การคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก มีผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น

3. การคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ

3.1. ตัวอย่างที่ 1 (-3) x (-9) = x = 3 x 9 = 27

3.2. ตัวอย่างที่ 2 (-30) x (-5) = x = 30 x 5 = 150

3.2.1. INS to insert (Windows)

3.2.2. TAB to insert (Mac OS)

3.2.3. ENTER to add siblings

3.2.4. DEL to delete

3.2.5. Press F1 to see all key shortcuts

4. การคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ

4.1. การหาผลคูณของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ ให้ใช้สมบัติการสลับที่แล้วใช้วิธีการเดียวกับการคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวก

4.2. ตัวอย่างที่ 1 5 x (-10) = - ( x ) = - ( 5 x 10 ) = -50

4.3. ดังนั้น การคูณของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ ผลคูณจะเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองนั้น