ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน by Mind Map: ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

1. ผลคูณคาร์ทีเซียน

1.1. นิยาม

1.2. สมบัติของผลคูณคาร์ทีเซียน

1.3. vedio การสอนเรื่องผลคูณคาร์ทีเซียน 1

1.4. vedio การสอนเรื่องผลคูณคาร์ทีเซียน 2

1.5. แบบฝึกหัด 2

2. ความสัมพันธ์ (Relation)

2.1. คู่อันดับ (Ordered Pairs)

2.2. สมบัติของคู่อันดับ

2.3. ตัวอย่าง

2.4. vedio การสอนเรื่องฟังก์ชัน

2.5. แบบฝึกหัด 1

3. ความสัมพันธ์

3.1. นิยาม

3.2. ตัวอย่าง

3.3. vedio การสอนเรื่องความสัมพันธ์ 1

3.4. vedio การสอนเรื่องความสัมพันธ์ 2

3.5. แบบฝึกหัด 3

4. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

4.1. นิยาม

4.2. ตัวอย่างที่ 1

4.3. ตัวอย่างที่ 2

4.4. vedio การสอนเรื่องโดเมนและเรนจ์ 1

4.5. vedio การสอนเรื่องโดเมนและเรนจ์ 2

4.6. แบบฝึกหัด 5

5. โดนเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน

5.1. ตัออย่างที่ 1

5.2. ตัวอย่างที่ 2

5.3. vedio การสอนเรื่องโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน 1

5.4. vedio การสอนเรื่องโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน 2

5.5. แบบฝึกหัด 7

6. ฟังก์ชัน

6.1. นิยาม

6.2. ตัวอย่าง

6.3. vedio การสอนเรื่องฟังก์ชัน 1

6.4. vedio การสอนเรื่องฟังก์ชัน 2

6.5. แบบฝึกหัด 6

7. กราฟของความสัมพันธ์

7.1. นิยาม

7.2. ตัวอย่างที่ 1

7.3. ตัวอย่างที่ 2

7.4. vedio การสอนเรื่องกราฟของความสัมพันธ์ 1

7.5. vedio การสอนเรื่องกราฟของความสัมพันธ์ 2

7.6. แบบฝึกหัด 4

8. ฟังก์ชันชนิดต่างๆ

8.1. บทนิยามที่ 1

8.2. บทนิยามที่ 2

8.3. vedio การสอนเรื่องฟังก์ชันชนิดต่างๆ 1

8.4. vedio การสอนเรื่องฟังก์ชันชนิดต่างๆ 2