จำนวนเต็มลบ

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
จำนวนเต็มลบ by Mind Map: จำนวนเต็มลบ

1. การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

1.1. การเปรียบเทียบจำนวนเต็มเป็นการหาว่าจำนวนเต็มใดมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากัน โดยถือว่าจำนวนเต็มบนเส้นจำนวนที่อยู่ทางขวามือจะมากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอ

2. จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

2.1. จำนวนที่อยู่คนละข้างของ 0(ศูนย์) และอยู่ห่างจาก 0 เป็นระยะเท่ากันเรียกว่า เป็นจำนวนตรงข้ามกัน เช่น - 4 และ 4 อยู่ห่างจาก 0 เป็นระยะ 4 หน่วยเท่ากัน เรากล่าวว่า - 3 เป็นจำนวนตรงข้ามของ 3 และ 3 เป็นจำนวนตรงข้ามของ - 3 สัญลักษณ์แสดงจำนวนตรงข้าม จำนวนตรงข้ามของ 3 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ - 3 จำนวนตรงช้ามของ - 3 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ - (- 3) เนื่องจาก - (- 3) หมายถึง จำนวนตรงข้ามของ - 3 แต่จำนวนตรงข้ามของ - 3 คือ 3 ดังนั้น -(- 3) = 3

3. การหารจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ

3.1. การหารจำนวนเต็ม เมื่อตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ให้นำค่าสัมบูรณ์มาหารกัน แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวก

4. การหารจำนวนเต็ม

4.1. ารหารจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก การหารจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก เช่น 8 2 หมายความว่า แบ่ง 8 ออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน ซึ่งจะได้ส่วนละ 4 หรือหมายความว่า 8 แบ่งออกเป็นส่วนละ 2 จะได้ 4 ส่วน การหารจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวก