ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (Lab.II) อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (Lab.II) อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  2 (Lab.II) อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

1. วัตถุประสงค์

1.1. 1.เพื่อศึกษาการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา

1.2. 2.เพื่อหากฎอัตราของปฏิกิริยาระหว่างไอออนเปอร์ออกซีไดซัลเฟต และไอออนไอโอไดด์

1.3. 3.เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิยา และหาค่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา

1.4. 4.เพื่อศึกษาผลของสารตัวเร่ง

2. หลักการ

2.1. จลนพลศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับ อัตราการเกิดปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยา อัตราการเกิดปฏิกิริยาวัดได้จากการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารต่อหน่วยเวลา นิยมวัดเป็น โมลต่อลิตร ต่อวินาที

3. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

3.1. 1.ธรรมชาติของสารตั้งต้น

3.2. 2.ความเข้มข้นของสารตั้งต้น

3.3. 3.อุณหภูมิ

3.4. 4.ตัวเร่ง (catalyst)

4. สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

4.1. โพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI)

4.2. แอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต

4.3. โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl)

4.4. แอมโมเนียมซัลเฟต

4.5. โซเดียมไทโอซัลเฟต

4.6. คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต

4.7. น้ำแป้ง

5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

5.1. 1.ปิเปต (pipette) ขนาด 10 ลบ.ซม

5.2. 2.ขวดรูปชมพู่(erlenmeyer flask ) ขนาด250 ลบ.ซมและ 50ลบ.ซม อย่างละ 5 ใบ

5.3. 3.เทอร์โมมิเตอร์

5.4. 4.นาฬิกาจับเวลา

6. วิธีการทดลอง แบ่งเป็น 3ตอนดังนี้

6.1. ตอนที่ 1 ศึกษาผลของความเข้มข้นต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา และการหากฎอัตรา

6.2. ตอนที่ 2 ศึกษาผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา และหาค่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา

6.3. ตอนที่3 ศึกษาผลของสารตัวเร่ง

7. สมการที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา

7.1. 1.สมการดิฟเฟอเรนเชียล

7.2. 2.สมการอาร์เรเนียส