การสกัดลิโมนีนในเปลือกส้มและวิเคราะห์โดย GAS CHROMATOGRAPHY

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสกัดลิโมนีนในเปลือกส้มและวิเคราะห์โดย GAS CHROMATOGRAPHY by Mind Map: การสกัดลิโมนีนในเปลือกส้มและวิเคราะห์โดย GAS CHROMATOGRAPHY

1. ลิโมนิน

1.1. 4-Isopropenyl-1-methlycyclohexene

1.1.1. C10H16

1.2. หลักการ

1.2.1. ใช้การกลั่นด้วยไอน้ำ

1.2.1.1. ไอน้ำเป็นตัวพาน้ำมันหอมระเหยออกจากเปลือกส้ม

1.2.1.2. ใช้เทคนิค Gas chromatography

1.2.1.2.1. GC

2. วิธีการทดลอง

2.1. 1.ชั่งขวดแก้วพร้อมฝาปิด บันทึกน้ำหนักขวด

2.2. 2.ชั่งเปลือกส้มบันทึกน้ำหนัก

2.3. 3.เมื่อของเหลวออกมาส่วนรองรับให้เริ่มจับเวลา

2.3.1. เก็บของเหลวแต่ละส่วนที่เวลาต่างๆ

2.3.2. บันทึเวลาที2,5,10,15,30,45,60

2.3.3. แยกชั้นน้ำมันใช้หลอดหยดดูดน้ำแต่ละขวดใบชั่ง

2.3.4. หาลิโมนินโดยฉีดเข้าเครื่อง GC

2.3.4.1. สร้างกราฟโดยให้แกน x = น้ำหนักสะสมของน้ำมันหอมระเหย

2.3.4.2. แกน y = เวลา

3. อุปกรณ์

3.1. 1.steam distillation

3.2. 2.blender

3.3. 3.vial

3.4. 4.balance

4. วัตถุประสงค์

4.1. ศึกษาภาพการสกัดและวิเคราะห์เทคนิคGC

4.2. เลือกสภาวะการสกัดน้ำมันหอมระเหยได้อย่างเหมาะสม