Miestna demokracia

Miestna demokoracia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Miestna demokracia by Mind Map: Miestna demokracia

1. konzultuje sa, nie je to viazané

2. medzi obcou / mestom a zahraničnou obcou / mestom

3. samospráva

3.1. atribúty

3.1.1. osobný rozmer

3.1.2. územný rozmer

3.1.3. finančný rozmer

3.2. determinanty

3.2.1. ústavná tradícia

3.2.2. historický vývoj

3.2.3. štátne zriadenie

3.2.4. administratívno-právne členenie

3.2.5. vzťah k miestnej štátnej správe

3.2.5.1. jednokoľajový systém

3.2.5.2. dvojkoľajový systém

3.3. orgány MS

3.3.1. rozhodovacie orgány

3.3.1.1. zastupiteľstvá

3.3.2. výkonné orgány

3.3.2.1. starosta

3.3.2.2. komisie

3.3.3. kontrolné orgány

3.3.3.1. napr. hlavný kontrolór

3.4. financovanie MS

3.4.1. vlastné príjmy

3.4.1.1. miestne dane

3.4.1.2. miestne poplatky (napr. za odpad)

3.4.2. dotácie

3.4.3. príjmy z majetku a z podnikania

3.4.3.1. majetok obce, ktorý sa môže prenajímať

3.4.3.2. podiel v súkromných organizáciách, atď.

3.5. obecná spolupráca

3.5.1. medzi obcami / mestami navzájom

3.5.2. spolupráca viacerých obcí v podobnej oblasti

4. priama demokracia

4.1. referendum

4.1.1. podľa územia

4.1.1.1. celoštátne

4.1.1.2. regionálne

4.1.1.3. miestne

4.1.2. podľa možnosti / povinnosti

4.1.2.1. obligatórne

4.1.2.2. fakultatívne

4.1.3. podľa času

4.1.3.1. ante legem (pred)

4.1.3.2. ante post (po hlasovaní v parlamente)

4.1.4. podľa iniciatívy

4.1.4.1. parlamentné

4.1.4.2. ľudové

4.1.5. podľa stupňa rozhodovacej právomoci

4.1.5.1. rozhodovacie

4.1.5.2. konzultatívne

4.1.5.3. mandátové

4.1.5.3.1. ak by rozhodli občania aby napr. rozhodoval starosta

4.2. plebiscit

4.2.1. áno / nie, územné otázky

4.3. opcia

4.3.1. hlasovanie o štátnom občianstve pri územných zmenách

4.4. ľudová iniciatíva

4.4.1. navrhovanie legislatívy

4.5. zhromaždenie obyvateľov obce

4.5.1. ťažko realizovateľné, avšak najmenej nákladné

5. Slovenská republika

5.1. obec

5.1.1. samospráva obce vykonávaná obyvateľmi

5.1.1.1. orgánmi obce

5.1.1.1.1. obecné zastupiteľstvo

5.1.1.1.2. starosta

5.1.1.2. miestnym referendom

5.1.1.2.1. obligatórne miestne referendum

5.1.1.2.2. fakultatívne miestne referendum

5.1.1.3. zhromaždením obyvateľov obce

5.2. vyšší územný celok (samosprávny kraj)

5.2.1. orgány

5.2.1.1. zastupiteľstvo samosprávneho kraja

5.2.1.1.1. komisie

5.2.1.2. predseda samosprávneho kraja

5.2.1.3. hlavný kontrolór

6. Česká republika