สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมดุลเคมี by Mind Map: สมดุลเคมี

1. หลักการ

1.1. การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ย้อนกลับได้

1.2. หากมีการรบกวนสมดุลโดยเปลี่ยนความดัน ความเข้มข้นแลอุณหภูมิ ระบบจะปรับตัวเข้าสู๋สมดุลอีกครั้ง

1.3. ที่ภาวะสมดุลอัตราการเกิดปฏิกิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ

2. อุปกรณ์และสารเคมี

2.1. ตอนที่1สถานะสมดุล

2.1.1. แบ่งสารใส่หลอดทดลอง เติมน้ำกลั่น เอธานอล อะซิโตนอย่างละหลอด เขย่าแล้วบันทึกสี

2.2. ตอนที่2ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

2.2.1. นำโคบอลต์ไนเตรตเฮกษะไฮเดรต0.4Mใส่ขวดรูปชมพู่ เติมกรดไฮโดรคลอดริก เขย่าแล้วบันทึกสี

2.2.2. นำสารละลายจากข้อหนึ่งมาเติมน้ำกลั่นแล้วบันทึกสี

2.2.3. ทำเช่นเดียวกับข้อ1และ2แต่เปลี่ยนเป็นเติมเอธานอลกับอะซิโตนแทน

2.2.4. เปรียบเทียบสารละลาย

2.3. ตอนที่3ผลของอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

2.3.1. นำบอลต์คลอไรด์เฮกษะไฮเดรต0.4Mใส่ขวดชมพู่ เติมกรดไฮโดรคลอดริก30 หยด

2.3.2. แบ่งสารละลาย3หลอดทดลอง แล้วนำไปแช่น้ำแข็ง น้ำร้อน วางที่อุณหภูมิห้องตามลำดับ

3. วัตถุประสงค์

3.1. ศึกษาลักษณะทั่วไปของสภาวะสมดุล

3.2. ศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณฟภูมิต่อสถานะสมดุล

4. อุปกรณ์และสารเคมี

4.1. หลอดทดลองขนาด10และ20ลบ.ซม.

4.2. ขวดรูปชมพู่ขนาด150ลบ.ซม.

4.3. บีกเกอร์ขนาด50ลบ.ซม.

4.4. กระบอกตวงขนาด10ลบ.ซม.

4.5. เทอร์โมมิเตอร์

4.6. กระดาษกรอง

4.7. โคบอลต์คลอไรด์เฮกษะไฮเดรต

4.8. โคบอลต์ไนเตรตเฮกษะไฮเดรต

4.9. โคบอลต์คลอไรด์เฮกษะไฮเดรต0.4M

4.10. โคบอลต์ไนเตรตเฮกษะไฮเดรต0.4M

4.11. เอธานอล

4.12. อะซิโตน

4.13. กรดไฮโดรคลอดริก