CHẤT LƯỢNG CHUYẾN ĐI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHẤT LƯỢNG CHUYẾN ĐI by Mind Map: CHẤT LƯỢNG CHUYẾN ĐI

1. CÁC YẾU TỐ

1.1. BÊN TRONG

1.1.1. CÁC NHÀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

1.1.1.1. LÊN KẾ HOẠCH

1.1.1.2. CÓ QUYÊN HẠN KHẮC PHỤC CÁC VẤN ĐỀ VỀ CHẤT LƯỢNG

1.1.1.3. TẠO RA MÔI TRƯỜNG THOẢI MÁI

1.1.1.3.1. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHÂN VIÊN

1.1.1.3.2. ĐƯA RA NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH TỐT

1.1.1.4. XEM FEEDBACK CỦA KHÁCH HÀNG

1.1.1.4.1. KHẮC PHỤC HẠN CHẾ

1.1.1.4.2. PHÁT HUY ƯU ĐIỂM

1.1.2. ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG

1.1.2.1. NHÂN VIÊN BÁN TOUR

1.1.2.1.1. TIẾP XÚC VỚI KHÁCH HÀNG

1.1.2.1.2. QUYẾT ĐỊNH ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU CỦA KHÁCH HÀNG VỚI SẢN PHẨM

1.1.2.2. HƯỚNG DẪN VIÊN

1.1.2.2.1. QUYẾT ĐỊNH TRỰC TIẾP ĐẾN CHẤT LƯỢNG

1.1.3. TRANG THIẾT BỊ

1.2. BÊN NGOÀI

1.2.1. KHÁCH HÀNG

1.2.2. NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH

1.2.2.1. ẢNH HƯỞNG XUYÊN SUỐT

1.2.2.2. LỰC LƯỢNG NHÀ CUNG CẤP

1.2.2.2.1. ĐA DẠNG PHONG PHÚ

1.2.2.2.2. ÍT => NGHÈO NÀN VÀ THIẾU HẤP DẪN

1.2.3. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN XÃ HỘI TẠI ĐIỂM ĐẾN

1.2.3.1. THỜI TIẾT

1.2.3.2. AN SINH XÃ HỘI

1.2.3.3. AN NINH CHÍNH TRỊ

1.2.3.4. KHẮC PHỤC: LUÔN CÓ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH DỰ PHÒNG

2. TẦM QUAN TRỌNG

2.1. CHẤT LƯỢNG TỐT

2.1.1. GIA TĂNG LÒNG TRUNG THÀNH

2.1.2. MARKETING TRUYỀN MIỆNG

2.1.3. TĂNG UY TÍN CỦA DOANH NGHIỆP

2.2. CHẤT LƯỢNG CHƯA TỐT

2.2.1. LÀM LUNG LAY SỰ TRUNG THÀNH

2.2.2. TÁC ĐỘNG ĐẾN F1, F2

3. GIẢI PHÁP