ปฏิบัติการที่5 ค่าคงที่ผลคูณการละลายและความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่5 ค่าคงที่ผลคูณการละลายและความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ by Mind Map: ปฏิบัติการที่5 ค่าคงที่ผลคูณการละลายและความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อหาค่าคงที่ผลคูณการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

1.2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของไอออนร่วมที่มีต่อสมดุลการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

2. สารเคมี

2.1. สารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เตรียมโดยการละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 3 กรัมในน้ำ 1 ลิตร

2.2. สารละลายกรดเกลือเจือจางความเข้นข้น 1.0x10-2 โมลต่อลิตร

2.3. สารละลายฟีนอล์ฟธาลีน

2.4. ผงแคลเซียมคลอไรด์

3. การทดลอง

3.1. ตอนที่1 เตรียมสารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในน้ำกลั่น

3.2. ตอนที่2 การหาความสามารถในการละลายหรือการละลายได้ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์และความเข้มข้นของ oH- ในสารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

3.3. ตอนที่3 ผลของไอออนร่วมต่อค่า Ksp

4. เครื่องมือและอุปกรณ์

4.1. ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 cm3

4.2. บิวเรต

4.3. กรวยแก้วและกระดาษกรองเบอร์ 1

4.4. ปิเปตขนาด 5 cm3 และ 25 cm3

4.5. บีกเกอร์ขนาด 250 cm3

4.6. กระบอกตวงขนาด 10 cm3