ปฏิบัติการที่ 9 เรื่องการแยกและวิเคราะห์แคตไอออนบางชนิด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่ 9 เรื่องการแยกและวิเคราะห์แคตไอออนบางชนิด by Mind Map: ปฏิบัติการที่ 9 เรื่องการแยกและวิเคราะห์แคตไอออนบางชนิด

1. หลักการ

1.1. วิเคราะห์แคตไอออน 2 ชนิดจาก 8 ชนิดที่กำหนดให้โดยใช้วิธีเซมิไมโคร

1.1.1. การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

1.1.1.1. กลุ่มที่ 1 เกิดเป็น chlorides ที่ไม่ละลายน้ำ

1.1.1.2. กลุ่มที่ 2 เกิดเป็น hydroxides ที่ไม่ละลายน้ำ

1.1.1.3. กลุ่มที่ 3 เกิดเป็น ไอออนเชิงซ้อนแอมมีน

2. อุปกรณ์

2.1. หลอดทดลอง

2.2. แท่งแก้วกวน

2.3. น้ำกลั่น

2.4. อ่างน้ำเดือด

2.5. เครื่องเซนตริฟิวก์

2.6. กระดาษอินดิเคเตอร์

2.7. การดาษลิตมัส

3. วัตถุประสงค์

3.1. 1. เพื่อทำการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของแคตไอออนบสงตัวในสารละลายน้ำ

3.2. 2. เพื่อนำหลักสมดุลเคมีมาใช้อธิบายปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้อง

3.3. 3. เพื่อสังเกตและศึกษาปฏิกิริยาเคมีบางปฏิกิริยา

4. การทดลอง

4.1. กลุ่มที่ 1

4.1.1. นำสารละลายตัวอย่างที่จะวิเคราะห์มา 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในหลอดทดลองที่สะอาด

4.1.2. หยด 6M HCl ลงไป 6 หยด

4.2. กลุ่มที่ 2

4.2.1. นำเซนตริฟิวเกตที่แยกตะกอนหมู่ 1 ออกไปแล้วหรือสารละลายตัวอย่างที่ไม่มีแคตไอออนหมู่ 1 มาทำให้เป็นกลาง โดยการเติม 6M แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ลงไปทีละหยดจนสารสะลายเริ่มเป็นเบส

4.2.2. เติม 6M แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ให้มากเกินพอ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

4.2.3. เติม 6M แอมโมเนียมคลอไรด์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

4.3. กลุ่มที่ 3

4.3.1. นำสารละลายตัวอย่างที่ไม่มีแคตไอออนหมู่ 2 มาแบ่งใส่หลอดทดลอง 3 หลอดเท่าๆกัน

4.3.2. หลอดที่ 1 เติมสารละลาย Dimethylglyoxime ลงไป 12 หยด และนำไปอุ่นในอ่างน้ำร้อน

4.3.3. หลอดที่ 2 ทำสารละลายให้เป็นกลางโดยการเติม 6M ไนตริก ลงไปทีละหยดแล้วเติมให้มากเกินพอ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วเติม 6M โพแทกเซียมไนเตรต 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร อุ่นในอ่างน้ำร้อน 5 นาที ขูดผนังหลอดทดลองด้านในด้วยเท่งแก้วเพื่อเร่งการตกตะกอน

4.3.4. หลอดที่ 3 ทำสารละลายให้เป็นกรดโดยการเติม 6M HCl แล้วค่อยๆหยด 6M NaOH ลงไปจนเริ่มเป็นเบส จากนั้นเติม 6M NaOH ให้มากเกินพอ 4 หยด ขูดผนังหลอดทดลองด้านในด้วยแท่งแก้วเพื่อเร่งการตกตะกอน นำไปเซนตริฟิวก์