ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี

1. อุปกรณ์

1.1. หลอดทดลองขนาด 10 และ 5 cm³

1.2. ขวดรูปชมพู่ขนาด 150 cm³

1.3. บีกเกอร์ขนาด 50 cm³

1.4. กระบอกตวงขนาด 10 cm³

1.5. เทอร์โมมิเตอร์

1.6. กระดาษกรอง

2. สารเคมี

2.1. เอธานอล

2.2. อะซิโทน

2.3. กรดไฮโดรคลอลิกเข้มข้น

2.4. โคบอลต์คลอไรด์เฮกซะไฮเดรต

2.5. โคบอลต์ไดไนเทรตเฮกซะไฮเดรต

2.6. สารละลายโคบอลต์คลอไรด์

2.7. สารละลายโคบอลต์ไดไนเทรต

2.8. สารละลายโคบอลต์ไดไนเทรตในเอทานาล

3. วิธีการทดลอง

3.1. ตอนที่1 สถานะสมดุล

3.2. 1.บันทึกสีของโคบอลต์คลอไรด์เฮกซะไฮเดรตและโคบอลต์ไดไนเทรตเฮกซะไฮเดรตที่อยู่ในรูปของแข็ง

3.3. 2.แบ่งสารละลาย หลอดที่ 1 ใส่โคบอลต์คลอไรด์เฮกซะไฮเดรต หลอดที่2 ใส่โคบอลต์ไดไนเทรตเฮกซะไฮเดรต แล้วเติมน้ำกลั่น

3.4. 3.ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 2 แต่ใช้เอธานอลและอะซิโทนเป็นตัวทำละลายแทนน้ำ

4. ตอนที่2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

4.1. 1.นำสารละลายโคบอลต์ไดไนเทรตc]tเติมกรด HCl เข้มข้น บันทึกสี

4.2. 2.นำสารละลายได้เติมน้ำกลั่นครั้งละ 2 cm³ 3 ครั้ง บันทึกผลหลังจากเติมน้ำกลั่น

4.3. 3.ทำเช่นเดียวกับข้อ 1 และข้อ 2 โดยใช้สารละลายโคบอลต์ไดไนเทรตในเอทานาลแทนแต่เติมกรด HCl เข้มข้น และน้ำกลั่น บันทึกผล

5. ตอนที่3 ผลของอุณหภูมิ ณ ภาวะสมดุล

5.1. 1.นำสารละลายโคบอลต์คลอไรด์เติมกรด HCl เขย่าสารละลายจะมีสีม่วง

5.1.1. New node

5.2. 2.แบ่งสารละลายสีม่วงใส่ในหลอดทดลอง

5.3. 3.หลอดที่ 1 นำไปแช่แข็ง หลอดที่ 2 นำไปแช่น้ำร้อน

5.4. 4. หลอดที่ 3 วางไว้ที่อุณหภมิห้อง บันทึกผล