Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài by Mind Map: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài

1. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923)

1.1. Tháng 6/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vecxai bản Yêu sách đòi quyền tự do dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam

1.2. Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc luận cương của Lenin và tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

1.3. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tán thành chủ trương thành lập Đảng Cộng sản Pháp

1.4. Tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa, ra báo "Người cùng khổ", viết "Bản án chế độ thực dân Pháp"...

2. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924)

2.1. Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị quốc tế nông dân

2.2. Trong thời gian ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc làm việc, nghiên cứu, học tập và viết báo

2.3. Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản

3. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1925)

3.1. Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Quảng Châu, Trung Quốc

3.2. Hoạt động

3.2.1. Mở các lớp huấn luyện để đào tạo cán bộ

3.2.2. Xuất bản Báo thanh niên, in sách Đường Kách mệnh

4. Từ những năm 1911-1917

4.1. v

5. Ngày 5/6/1911,từ Bến Nhà Rồng NAQ lên đường sang pháp