ปฏิบัติการที่ 6 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่ 6 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการที่ 6 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี

1. วัตถุประสงค์

1.1. 1. เพื่อศึกษาถึงธรรมชาติของปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน หรือปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ของขั้วไฟฟ้าโลหะและ สารละลายเกลือของโลหะบางชนิด

1.2. 2. เพื่อสร้างประสบการณ์การหาแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Electromotive force) ของเซลล์ไฟฟ้าเคมีเทียบกับค่าจากการคำนวณ

1.3. 3. ใช้สมการเนินสต์ (Nernst)ศึกษาเรื่องเซลล์ความเข้มข้นและผลของความเข้มข้นที่มีต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้า

2. หลักการ

2.1. ปกิกิริยารีออกซิเดชัน-รีดักชัน

2.2. เซลล์ไฟฟ้าเคมี

2.2.1. ส่วนประกอบของเซลล์

2.2.1.1. 1. ขั้วไฟฟ้า

2.2.1.2. 2. สารละลายอิเลกโทรไลต์

2.2.1.3. 3. สะพายไอออน

2.2.1.4. 4.โวลต์มิเตอร์

3. สารเคมี

3.1. เลดไนเทรต เข้มข้น 1M

3.2. ซิงค์ซัลเฟต เข้มข้น 1,0.1,0.01 M

3.3. คอปเปอร์ซัลเฟต เข้มข้น 1M

3.4. โพแทสเซียมไนเตรท เข้มข้น 1M

4. อุปกรณ์

4.1. หลอดทดลอง

4.2. กระดาษกรอง

4.3. โวลต์มิเตอร์กระแสตรง

4.4. แผ่นโลหะตะกั่ว สังกะสี และทองแดง

4.5. ขวดแก้วขนาดเล็ก 3 ขวด

4.6. กระดาษทราย

5. วิธีการทดลอง

5.1. ตอนที่ 1 การทดลองขั้นเตรียมการ

5.2. ตอนที่ 2 เซลล์ไฟฟ้าเคมี

5.3. ตอนที่ 3 การศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้า

5.4. ตอนที่ 4 เซลล์ความเข้มข้น