ปฏิบัติการที่3 สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่3 สมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการที่3 สมดุลเคมี

1. วัตถุประสงค์

1.1. 1.เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของ สถานะสมดุล 2.เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้น และอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

2. หลักการ

2.1. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ย้อนกลับได้ ในขณะที่เกิดปฏิกิริยาอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะลดลง และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจะสูงขึ้น เมื่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจะเกิดสถานะสมดุล ซึ่งสมบัติทางกายภาพของระบบจะคงที่ แต่ระบบจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา เรียกสถานะสมดุลนี้ว่า สมดุลไดนามิก โดยระบบจะเข้าสู่สมดุลเร็วหรือช้าจะขึ้นกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาทั่วไป aA + bB <=> cC + dD ที่สถานะสมดุล Kc = [C]^c [D]^d / [A]^a [B]^b เมื่อ Kc คือ ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหนึ่ง [A],[B],[C]และ[D] คือ ความเข้มข้นของสารขณะสมดุล (หน่วยโมล/ลิตร)

3. อุปกรณ์และสารเคมี

3.1. หลอดทดลองขนาด10 และ20 ลบ.ซม.

3.2. ขวดรูปชมพู่ขนาด 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร

3.3. บีกเกอร์ขนาด 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร

3.4. กระบอกตวงขนาด 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร

3.5. เทอร์โมมิเตอร์

3.6. กระดาษกรอง

3.7. CoCl2 . 6(H2O)

3.8. Co(NO3)2 .6(H2O)

3.9. สารละลาย 0.4M Co(NO3)2

3.10. สารละลาย 0.4M CoCl2

3.11. สารละลาย 0.4M Co(NO3)2 ในเอธานอล

3.12. เอธานอล

3.13. อะซิโตน

3.14. กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (conc.HCL)

4. วิธีทดลอง

4.1. ตอนที่1 สถานะสมดุล

4.1.1. 1.บันทึกสีของ CoCl2 . 6(H2O) และ Co(NO3)2 . 6(H2O) ที่อยู่ในรูปของแข็ง

4.1.2. 2.นำหลอดทดลองมา2หลอด หลอดหนึ่งใส่ CoCl2 . 6(H2O) 2-3ผลึก อีกหลอดใส่ Co(NO3)2 . 6(H2O) 2-3ผลึก เติมน้ำกลั่นหลอดละ 1 ลบ.ซม. เขย่าให้ละลาย บันทึกสีของสารละลาย (พยายามให้ผลึกในทั้ง2หลอดมีปริมาณใกล้เคียงกัน)

4.1.3. 3.ทำการทดลองเหมือนข้อ2 แต่ใช้เอธานอล และอะซิโทน เป็นตัวทำละลายแทนน้ำ บันทึกสีของสารละลาย อธิบายผลการทดลองโดยใช้หลักของสมดุล

4.2. ตอนที่2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

4.2.1. 1.นำสารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในน้ำมา 2.5 ลบ.ซม. ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 150 ลบ.ซม. เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลลไปครั้งละ 20 หยด เขย่าให้เข้ากันทุกครั้งที่เติมกรดลงไป บันทึกสีของสารละลายหลังจากเติมกรดแต่ละครั้ง และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น

4.2.2. 2.นำสารละลายจากข้อ 1 มาเติมน้ำกลั่นครั้งละ 2 ลบ.ซม. 3 ครั้ง บันทึกสีของสารละลายหลังจากเติมน้ำกลั่นแต่ละครั้ง และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น

4.2.3. 3.ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 และ 2 โดยใช้0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล 2.5ลบ.ซม. แทน แต่เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลงไปครั้งละ 0.1 ลบ.ซม. หรือ 2 หยด บันทึกผล

4.2.4. 4.เปรียบเทียบปริมาณของคลอไรด์ที่ต้องการใช้ในการทำให้สารละลายเกิดสีน้ำเงินในสารละลายที่มีแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายกับสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย

4.3. ตอนที่3 ผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล

4.3.1. 1.นำสารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในน้ำมา 2.5 ลบ.ซม. ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 150 ลบ.ซม. เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลลไปครั้งละ 30 หยด เขย่าให้เข้ากัน สารละลายที่ได้จะมีสีม่วง

4.3.2. 2.แบ่งสารละลายสีม่วงใส่ลงในหลอดทดลอง 3 หลอด หลอดละเท่าๆกัน หลอดที่ 1 นำไปแช่ในน้ำแข็ง หลอดที่ 2 นำไปแช่ในน้ำร้อน หลอดที่ 3 วางไว้ที่อุณหภูมิภ้อง บันทึกผลที่เปลี่ยนแปลง อธิบายผลการทดลอง