Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ПСИХОГЕНЕТИКА by Mind Map: ПСИХОГЕНЕТИКА
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ПСИХОГЕНЕТИКА

Основна 1. Александров А.А. Психогенетика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. – 192 с. 2. Бердишев Г.Б., Криворучко І.Ф. Медична генетика. К.: Вища школа. – 1993. – 143 с. 3. Маруненко І.М., Неведомська Є.О. Біологія людини з основами генетики: Посібник для лабор. і сам ост. робіт для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. - К.: КМПУ, 2008.- 98 с. 4. Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І., З.Ф. Сіверс Основи генетики людини: Навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. - К.: КМПУ, 2006.- 170 с. 5. Москаленко В.Д., Полтавец В.И. Генетические основы алькогольнозависимого поведения человека // Успехи современной генетики. – Вып. 17. – М.: Наука, 1991. – С. 191-206. 6. Пішак В.П., Мещішен І.Ф., Пішак О.В., Мислицький В.Ф. Основи медичної генетики: - Чернівці: Мед. Академія 2000. – 248 с. 7. Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. – М.: Аспект-Пресс, 1999. 8. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека: В 3т. – М.: Мир, 1990. 9. Эфроимсон В.П. Загадка гениальности. – М.: Знание, 1991. 10. Эфроимсон В.П., Блюмина М.Г. Генетика олигофрений, психозов, эпилепсий. – М.: Медицина, 1978.

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

1. Відвідування лекцій 7 х 1 = 7 балів

2. Відвідування практичних робіт 11 х 1 = 11

3. Виконання практичних робіт 11 х 10 = 110

4. Тестовий контроль 3 х 5 = 15

5. Виконання мод. контр. роботи 3 х 25 = 75

6. ІНДЗ 30

7. Самостійна робота 30

Змістовий модуль I Предмет і принципи психогенетичних досліджень. Визначення психогенетики. Основні генетичні поняття, закономірності спадковості. Основні методи, які використовуються в психогенетиці людини

ЛЕКЦІЯ 1 Вступ. Предмет і принципи психогенетичних досліджень. Визначення психогенетики. Основні генетичні поняття, закономірності спадковості.

ЛЕКЦІЯ 2 Основні методи, які використовуються в психогенетиці людини.

Практичні роботи

САМОСТІЙНА РОБОТА

Змістовий модуль I.

Змістовий модуль IІ

Змістовий модуль IІІ.

Змістовий модуль IІ. Генетика психічних розладів. Хромосомні аберації і поведінка людини. Психогенетика аномальної і девіантної поведінки. Психогенетика сенсорних особливостей рухових функцій темпераменту

ЛЕКЦІЯ 3 Генетика психічних розладів. Хромосомні аберації і поведінка людини.

ЛЕКЦІЯ 4 Психогенетика аномальної і девіантної поведінки.

ЛЕКЦІЯ 5 Психогенетика сенсорних особливостей рухових функцій темпераменту.

Практичні роботи

Змістовий модуль IІІ. Генетика психофізіологічних і фізіологічних показників. Психогенетичне дослідження інтелекту. Дослідження геніальності.

ЛЕКЦІЯ 6 Генетика психофізіологічних і фізіологічних показників.

ЛЕКЦІЯ 7 Психогенетичне дослідження інтелекту. Дослідження геніальності.

Практичні роботи

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Які форми мінливості існують? 2. Охарактеризуйте причини мутацій. 3. У чому проявляється явище домінування? 4. Сформулюйте закони Менделя. 5. Хвороби, які передаються зчеплено зі статтю. 6. При яких умовах виконується закон Харді-Вайнберга? 7. Предмет і завдання психогенетики. 8. Що таке спадковість? 9. Охарактеризуйте близнюковий метод. 10. Охарактеризуйте метод усиновлених дітей. 11. Охарактеризуйте генеалогічний метод. 12. Що таке коефіцієнт наслідування? 13. Охарактеризуйте компоненти дисперсії середовища. 14. Які фактори середовища призводять до розумової відсталості? 15. Як впливають близькоспоріднені шлюби на прояв захворювання на олігофренію? 16. Охарактеризуйте форми олігофренії. 17. Які ви знаєте геномні і хромосомні мутації? 18. Охарактеризуйте синдром Дауна. 19. Охарактеризуйте синдром Клайнфельтера. 20. Охарактеризуйте фенілкетонурію. 21. Охарактеризуйте аутизм. 22. Охарактеризуйте хворобу Альцгеймера. 23. Маніакально-депресивні психози. 24. Охарактеризуйте дистонію. 25. Охарактеризуйте деменцію. 26. Шизофренія і дія середовища. 27. Шизоїдний розлад особистості. 28. Які відмінності в спадковості біполярної і уніполярної форми депресії? 29. Охарактеризуйте синдром порушення уваги в поєднанні з гіперактивністю. 30. Охарактеризуйте дислексію. 31. Перерахуйте відомі генетично обумовлені фактори ризику алкоголізму. 32. Гомосексуалізм і генетична схильність. 33. Наведіть приклад генної мутації, яка пов’язана з підвищеною агресивністю. 34. У яких випадках кольорова сліпота пов’язана з аутосомною спадковістю? 35. Наведіть приклади генетично-обумовлених дефектів сприйняття смаку. Яким чином вони можуть впливати на поведінку? 36. Наведіть приклади мутацій, які впливають на слухову сенсорну систему. 37. Що таке аносмія, внаслідок чого вона виникає? 38. Яке співвідношення генетичних впливів і впливів середовища на показники аеробної працездатності? 39. Який характер спадковості ЕЕГ? 40. Психогенетика інтелекту. 41. Яка спадковість коефіцієнта інтелекту? 42. Що таке загальний або генеральний фактор інтелекту? 43. Які фактори середовища можуть впливати на коефіцієнт інтелекту? 44. Який відносний внесок генетичних факторів і факторів середовища у вербальні і невербальні інтелектуальні властивості? 45. Психогенетика окремих здібностей. 46. Що таке ефект Флінна? 47. Поясніть суть концепції імпресінга. 48. Охарактеризуйте явище емергенеза. 49. Назвіть фактори середовища, які впливають на розвиток таланту і здібностей. 50. Генетичні, вікові й статеві особливості особистості

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Додаткова 1. Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. - М.: Минск, 1972. – 302 с. 2. Душанин С.А., Иващенко Л.Я., Пирогова Е.А. Тренировочные программы для здоровья. - К.: "Здоровья", 1985. - 32 с. 3. Киеня А.И., Бандажевский Ю.И. Здоровый человек: основные показатели: Справ. - Мн.: ИП "Экоперспектива", 1997. - 108 с. 4. Краткая медицинская энциклопедия. / Гл. ред. Б.В. Петровский. 2-е изд. – М.: Сов. энцикл, 1989. - 510 с. 5. Мак-Моррей У. Обмен веществ у человека. - М.: Мир, 1980. - 280 с. 6. Маркосян А.А. Физиология. – М.: Медицина, 1975. – 351 с. 7. Нормальная физиология / Под. ред. В.А.Полянского. - М.: Медицина, 1989. - 170 с. 8. Патологическая физиология / Под. ред. Н.Н.Зайко. - К. Вища школа, 1985. - 260 с. 9. Фогель Ф., Мотульский А. Генетика человека: В 3 т. – М.: Мир, 1990. – 200 с. 10. Харрисон Д., Уайнер Д., Теннер Д. и др. Биология человека. - М.: Мир, 1979. – 611 с.