Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

การแยกสลายด้วยไฟฟ้า(Eletrolysis) by Mind Map: การแยกสลายด้วยไฟฟ้า(Eletrolysis)
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

การแยกสลายด้วยไฟฟ้า(Eletrolysis)

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

หลักการ

1.แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์มีค่าเป็นบวกแสดงว่าเซลล์ไฟฟ้านี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้

New node

2.แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์มีค่าเป็นลบเซลล์ไฟฟ้านี้ไม่สามารถผลิตกระเเสไฟฟ้าได้

อาศัยพลังงานจากแหล่งไฟฟ้าภายนอก

3.การเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยอาศันพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกเรียกว่าการแยกสลายด้วยไฟฟ้า(Eletrolysis)

1.แหล่งใหพลังงานไฟฟ้า

2.ขั้วไฟฟ้า(eletrode)

3.สารละลายอิเล็กโทรไลต์(eletrolyte)

4.สิ่งที่เป็นตัวกำหนดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการแยกสลายด้วยไฟฟ้าคือปริมาณไฟฟ้า

วัติถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักของกระบวนการการแยกสลายด้วยไฟฟ้า(Electrolysis)

2.เพื่อศึกษาวิธีการแยกสลายด้วยไฟฟ้าของนำ

3.เพื่อหานำหนักอะตอมของทองเดงโดยวิธีทางการเเยกสลายด้วยไฟฟ้า

วิธีการทดลอง

1.นำลวดทองแดงและลวดนิโครมมาขัดให้สะอาดด้วยกระดาษทราย แล้วนำไปชั่งให้รู้นำหนักที่แน่นอน บันทึกนำหนักไว้

2.จัดตั้งอูปกรณ์ดังรูปที่ 3 โดยงอลวดทองแดงและลวดนิโครมจากนั้นนำมาสอดเข้าที่ปลายบิวเรตที่ควำอยุ่ในบิกเกอร์ขนาด250ลบ.ซม.โดยที่ปลายลวดทองแดงเสมอกับลวดนิโครม

3.เติมกรดซัลฟิวริกจำนวน150ลบ.ซม.ในบิกเกอร์

4.ดูดสารละลายเข้าบิวเรตให้มีปริมาตร 45 -50 ลบ.ซม.

5.ใช้คริบที่ต่อเข้ากับขั้วลบของเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงคีบที่ลวดนิโครมและคริบที่ตอผ่านแอมป์มิเตอร์คีบเข้าที่ลวดทองแดง

6.จ่ายไฟให้กับระบบพร้อมกับเริ่มจับเวลาทันที

7.ปรับปุ่มตัวต้านทานจนเเอมป์มิเตอร์อ่านค่าได้200mA ขณะนี้จะสังเกตเห็นก๊าซไฮโดรเจนที่ลวดนิโครม(เมื่อเวลาผ่านไปอาจมีตะกอนทองแดง)

8.หลังจากที่กีซไฮโดรเจนเกิดขึ้นในบิวเรตได้ปริมาตร 30 -35 ลบ.ซม. ให้หยุดทำการทดลอง

9.อ่านระดับของสารละลายที่เหลืออยุ่ในบิวเรตวัดความสูงขิงสารละลายที่เหลือโดยใช้ไม้บรรทัดและเวลาที่ใช้ทำการทดลอง บันทึกผลการทดลองที่ได้

10.ปลดปากคริปที่ขั้วทั้งสองออกนำลวดทองแดงไปล้างนำให้สะอาดเช้ดให้แห้ง นำลวดทองแดงไปชั่งบันทึกผลการทดลองที่ได้

11.วัดอุณหภูมิเเละความดันห้องขณะทำการทดลองจดบันทึกไว้

12.ทำการทดลองซำในข้อ 1-9 ดดยใช้ลวดทองแดงเส้นเดิมแต่เปลี่ยนสารละลายกรดซัลฟิวริก0.5 M

13.คำนวนหานำหนักอะตอมของทองแดงจากปริมาณไฟฟ้าที่ใช้

14.คำนวนหานำหนักอะตอมของทองแดงจากปริมาณก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดขึ้น

15.หาความผิดพลาดร้อยละของนำหนักอะตอมทองแดงที่ได้ในการคำนวนจากปริมาณไฟฟ้าที่ใช้และปริมารกีซไอดรเจนที่เกิดขึ้นโดยเทียบนำหนักอะตอมของทองแดงตามค่าจริง

การทดลอง

อุปกรณ์

1.บิกเกอร์ขนาด 250 ลบ.ซม

2.กระบอกตวง 50 ลบ.ซม.

3.บิวเรตขนาด 50 ลบ.ซม.

4.ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดนิโครมที่มีหลอดหุ้ม

5.ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดทองแดง

6.นาฬิกาจับเวลา

7.แอมป์มิเตอร์ 200 mAพร้อมกับตัวต้านทานที่ปรับค่าได้

8.เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

9.ไม้บรรทัด