ปฎิบัติการที่5 ค่าคงที่ผลคูณการละลายและความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฎิบัติการที่5 ค่าคงที่ผลคูณการละลายและความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ by Mind Map: ปฎิบัติการที่5 ค่าคงที่ผลคูณการละลายและความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

1. เครื่องมือและอุปกรณ์

1.1. ขวดชมพู่

1.2. บิวเรต

1.3. กรวยแก้วและกระดาษกรองเบอร์1

1.4. ปิเปต

1.5. กระบอกตวง

1.6. บีกเกอร์

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อหาค่าคงที่ผลคูณการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

2.2. เพื่อศึกษาอิทธิผลของไอออนร่วมที่มีผลต่อสมดุลการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

3. สรุปการทดลอง

3.1. ค่า Ksp เมื่อยังไม่เติม แคลเซียมคลอไรด์ = 2.45×10*(-5) ค่า Kspเติม แคลเซียมคลอไรด์ = 4×10*(-6)

3.2. ความสามารถในการละลาย ( s ) ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เมื่อยังไม่เติมแคลเซียมคลอไรด์ = 0.02 โมลต่อลิตร ความสามารถในการละลาย ( s ) ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เติมแคลเซียมคลอไรด์ = 0.01 โมลต่อลิตร

4. สารเคมี

4.1. สารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เตรียมโดยการละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 3กรัมในน้ำ1ลิตร

4.2. สารละลายกรดเกลือเจือจางความเข้มข้นเกลือเจือจาง

4.3. สารละลายฟินอล์ฟธาลีน

4.4. ผงแคลเซียมคลอไรด์

5. ผลของไอออนร่วมต่อค่า Ksp

5.1. ปิเปตสารละลายตอนที่1มา 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใสขวดรูปชมพู่จากนั้นเติมแคลเซียมคลอไรด์ ลงไป 0.25 กรัม แกว่งขวดรูปชมพู่ สารละลายมีสีขุ่น กรองตะกอนออกเอาส่วนใสมาทำการไทเทรตเพื่อหาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์เหมือนตอนที่2

5.2. เปรียบเทียบความเข้มข้นของไอออนแต่ละชนิด( แคลเซียมและไฮดรอกไซด์ ) เมื่อมีการเติมแคลเซียมคลอไรด์(ตอนที่3 ข้อ1)และเมื่อไม่มีการเติม(ตอนที่2)

5.3. คำนวณค่า Ksp เปรียบเทียบกับข้อ 5 ตอนที่ 2